education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אגף שח"ר
 

שלום מוחה, ממונה מחוזי לשח"ר   

חדר 402

טל' 02-5601533

פקס' 02-5601627

 

ייעודו העיקרי של אגף שח"ר הוא מתן שירותי חינוך מפצים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות  לאוכלוסיות מרקע סוציו- אקונומי נמוך המתגוררות בישובים שהוגדרו ע"י ממשלת ישראל כיישובי רווחה.

 

אגף שח"ר במחוז ירושלים פועל בשתי מתכונות עיקריות:  תכניות הפועלות בשכונות, באמצעות מנהלי הרווחה החינוכית ושיקום השכונות, ותכניות הפועלות באמצעות המטה.

ביישובי המחוז ובשכונות ירושלים, מחליטים התושבים יחד עם אנשי המקצוע, היכן יושקעו משאבי הרווחה החינוכית. תכניות המטה פועלות ברמה המחוזית ותלמידים מכל המחוז משתתפים בהם. בתכניות אלה מושם דגש על מספר נושאים מרכזיים: חתירה לזכאות לתעודת בגרות וטיפוח הרובד העליון של תלמידים מחתך סוציו אקונומי נמוך. 

במסגרת המאמצים לזכאות תעודת הבגרות פועל האגף בשתי דרכים מרכזיות: האחת, במסגרת הפורמאלית, פתיחת כתות "לב" -מב"ר ואתגר בתיכונים. בכתות אלה  מקבל כל תלמיד תוספת שעות לימוד על מנת לתגברו ולהכינו טוב יותר לקראת בחינות הבגרות. המתכונת השנייה היא תגבור לימודים במסגרת הלא פורמלית, לאחר שעות הלימודים במסגרות של פר"ח, מרכזי למידה ותכניות בשיתוף האוניברסיטה העברית.

באשר לתלמידים המוכשרים, אלה  נהנים הילדים מהעשרה בחוגים שונים וייחודיים ברמה גבוהה  ומתכניות לימודים באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה, אשר אינם נגישים אליהם בדרך כלל. הנושאים הנלמדים בתכניות ההעשרה ובאוניברסיטאות  אינם נלמדים  בבתי הספר, זאת על מנת לחשוף את התלמידים  לתחומי תוכן חדשים ומיוחדים. בתכנית משתתפים תלמידים מגיל בית הספר היסודי ועד התיכון.

 

 

אנו מאמינים כי "כל תלמיד יכול" להגיע להישגים גבוהים ולהצלחה בלימודים ובכלל, ללא קשר לרקע הכלכלי והחברתי ממנו הגיע!

 

 

קישורים למידע נוסף על האגף:

רקע, פעילות, מטרות, אוכלוסיות יעד ודרכי פעולה מרכזיות

תוכניות ארציות ותוכניות ייחודיות למחוז

צוות אגף שח"ר הפועל בשכונות ובישובים במחוז

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  28/01/2016