education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית ציל"ה- צהרי יום להעשרה
 

 בהתאם להחלטת הממשלה לאמץ את המלצות דו"ח טרכטנברג  ולסבסד העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 9-3, נערכת מערכת החינוך ליישום מדורג של ההמלצות בפריסה בת חמש שנים החל משנה"ל תשע"ג.

 

בשנה"ל הנוכחית התכנית תפעל במחוז ברשויות: בית שמש, קריית ארבע, חברון, ביתר עלית, אבו גוש, מודיעין עלית, קריית יערים.  

התכנית תופעל ע"י זכיין בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך.

 

מסגרת הזמן המוקצית לפעילויות ההעשרה בימים א-ה' תותאם באופן דיפרנציאלי לכל מוסד: לזמן סיום הלימודים הפורמאלי ולתכניות להארכת יום הלימודים הפועלות בו.

הפעילות בבתי הספר תכלול את הרכיבים הבאים: פעילות לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית בקבוצות קטנות, תמיכה טיפולית פרטנית/קבוצתית בקשיים רגשיים/ חברתיים/ התנהגותיים, פעילות תלמידים והורים והזנה. 

בגני הילדים תכלול הפעילות העשרה, טיפול בפרט, פעילות הורים וילדים, הזנה.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לשרון שני- רפרנטית מחוזית shaniel72@gmail.com

 

זרקור מן השטח:

פרוייקט ציל"ה בגנים ובתי ספר באבו גוש

מצגת תכנית ציל"ה - בית ספר הקהילתי עדיהו בית שמש

ציל"ה בקרית יערים

 בבי"ס השלום באבו גוש- העשרה ולמידה בהנאה

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  28/02/2013