education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי התקשרות
 
 

דרכי התקשרות - דף המידע לפונים מהמידעון בעניין הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית 

בכל הנושאים הקשורים להערכת השכלה תיכונית על סמך אישורים ותעודות ניתן לפנות בכתב בלבד אל הוועדה לאישור השכלה תיכונית בארץ ובחו"ל, אל הגב' כרמית מיכאלי, הפועלת תחת סמכותו של המינהל הפדגוגי - אגף א' (חינוך על יסודי).

ביחידנו אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני.

יש הדרכה קולית אוטומטית לאופן הגשת המסמכים

 בטלפון 073-393-4170 

השכלה תיכונית מהארץ בלבד - הנחיות

לבדיקת זכאותך לאישור השכלה יש לשלוח את המסמכים הבאים בקובץ PDF מצורף להודעה

 • צילום קריא של תעודת זהות 
 • אישור רשמי ממשרד הפנים על שינוי שם במידה והיה
 •  מסמכים המעידים על השכלה תיכונית במידה וישנם.

* מייל שיתקבל ללא המסמכים הנדרשים לא יטופל

מטעמי אבטחה לא נוכל לקבל מסמכים שנשלחים באמצעות google drive או כל ענן אחר.

בנושא ההודעה יש לציין שם משפחה ושם פרטי ומספר תעודת זהות מלא כפי שמופיע בתעודת זהות וכן בגוף ההודעה.

כתובת דואר אלקטרוני של היחידה לאישורי השכלה תיכונית

  לידיעתכם היחידה לאישורי השכלה תיכונית אינה יכולה להעניק מידע בכל הקשור לבגרויות מהארץ ולכן אין לשלוח בקשה ו או פנייה למייל זה.

 לבדיקת זכאות ציונים ולקבלת עותק מתעודת בגרות יש לפנות לאגף בכיר בחינות - משרד החינוך.

השכלה תיכונית מחו"ל - שקילות

יש לשלוח את כל המסמכים הבאים בקובץ PDF אחד מצורף להודעה לכתובת מייל i.h@education.gov.il

 • צילום  תעודת הזהות.
 • צילום  תעודת עולה או טופס "תמצית רישום" ממשרד הפנים עם תאריך קבלת המעמד בארץ
 • אישור רשמי ממשרד הפנים על שינוי שם במידה והיה
 • צילום של גליון הציונים בשפת המקור
 • צילום של דיפלומת הסיום בשפת המקור
 • צילום תרגום מקורי על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום   וגיליון הציונים.
 •   מכתב בקשה 

 

ביחידנו אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני.

יש הדרכה קולית אוטומטית לאופן הגשת המסמכים

 בטלפון 073-393-4170

הנחיות לפונים שברשותם תעודת תאהוג'י

יש לשלוח את כל המסמכים הבאים בקובץ PDF אחד מצורף להודעה לכתובת מייל i.h@education.gov.il

 •  צילום  קריא של תעודת הזהות או דרכון. 
 •   לקבלת אישור שווה ערך לבגרות חובה לצרף צילום דיפלומת סיום ממשרד החינוך הפלסטינאי  (ראו דוגמא בתמונה) בשפת המקור ותרגום מקורי לעברית על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום)

 

 •  . צילום גליון ציונים בשפת המקור וותרגום מקורי לעברית על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום)
 • . מכתב רשמי חתום על-ידי מנהל/ת בית הספר ובו פרטים האישיים שלך, כולל מספר תעודת זהות, השנה והכיתה שאותה סיימת (בעברית או באנגלית). או בשפת המקור בצירוף תרגום מקורי לעברית על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום)
 •  מכתב בקשה

 

מסמכים ללא צילום תעודת זהות - יוחזרו לשולח מבלי להיקלט במערכת !

 בעניין לימודים להשלמת השכלה תיכונית

    בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל  האגף 

  לחינוך מבוגרים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2021