education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מידעון בנושא הערכת השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל
 
 

המסלולים להכרה בהשכלה שוות ערך להשכלה תיכונית ולהשלמת השכלה תיכונית למבוגרים בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך מבוגרים.

מבוא

פונים שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים, יכולים לקבל הכרה פורמאלית של השכלה תיכונית באחד משני המסלולים הבאים:

מסלול המקנה אישור שווה- ערך להשכלה תיכונית

 • משרד החינוך מעריך תעודות על השכלה תיכונית חלקית או מלאה.
 • משרד החינוך מעריך קורסים שנלמדו במסגרות לימוד עיוניות ומקצועיות, המוכרות על-ידי משרד החינוך או משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן משרד התמ"ת), בעבר משרד העבודה והרווחה.

הערה: כל פעם שמצוין משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, הכוונה גם לתעודות של משרד העבודה או העבודה והרווחה לשעבר.

מסלול לימודים להשלמת השכלה תיכונית

 • הלימודים במסלול זה מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
 • מסלול לימודים זה מקנה בסיומו לזכאים תעודה של משרד החינוך על השלמת השכלה תיכונית למבוגרים.
 • הלימודים במסלול זה מתקיימים במרכזים להשלמת השכלה למבוגרים ברחבי הארץ.

פירוט המסלולים

מסלול המקנה אישור שווה ערך להשכלה תיכונית

ההכרה בלימודים כשווי ערך להשכלה תיכונית חלקית או מלאה היא בסמכות היחידה לאישורי השכלה באגף בכיר קשרי חוץ במשרד החינוך.

ההכרה בשנות לימוד נעשית על פי תעודות סיום רשמיות או על- פי אישורים רשמיים על סיום הלימודים, החתומים על-ידי מנהל המוסד. (כמפורט להלן )

לתשומת הלב

 • שנות לימוד חלקיות וקורסים שלא הושלמו לא יוכרו לצורך זה.
 • תעודה המעידה על לימודים בבתי ספר אקסטרניים לבגרות אינה תקפה לצורך הכרה בשנות לימוד. נדרשת עמידה בבחינות בגרות בהיקף של 10 יחידות לימוד.
 • אישורים אחרים, כגון הצהרה נוטריונית על לימודים בבתי ספר ובקורסים אינם קבילים לצורך הכרה בשנות לימוד.

 הכרה ב-10 שנות לימוד

הכרה ב- 10 שנות לימוד ניתנת על סמך:

תעודה או אישור מוסמך על סיום 10 שנות לימוד בבית ספר תיכון מוכר.

 תעודת גמר מטעם משרד העבודה במסלול "חניכות רגילה".
במסלול זה מחויבים תלמידים בבתי ספר לחניכים (במתכונת יום לימודים
בשבוע וחמישה ימי עבודה) לעמוד בבחינות גמר של משרד העבודה.

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד ניתנת על סמך:

 • תעודה או אישור מוסמך על סיום לימודים של 11 או של 12 שנות לימוד במסלול עיוני או טכנולוגי במוסדות שבפיקוח משרד החינוך או משרד העבודה.
 • תעודת גמר של משרד העבודה במסלול "חניכות" רגילה או "מורחבת" או קבוצת עבודה, שניתנה לחניכים לאחר שסיימו מסלול מוסדי של יוד כיתות.

 • תעודת גמר של 12 שנות לימוד במסלול "תעשייתי" של משרד העבודה  (תלמידים בבתי ספר תעשייתיים מחויבים בשלושה ימי לימודים ובשלושה ימי עבודה, וכן הם מחויבים בעמידה בבחינות גמר של משרד העבודה) 

 • . בוגר מסלול "מתבגרים" דו שנתי (יא' יב' ) שנבחן ברמה של
 •  אישור על סיום 12 שנות לימוד בבתי ספר תעשייתיים של משרד העבודה.

  אי- עמידה בבחינות הגמר, מקנה הכרה ב- 11 שנות לימוד בלבד.

 •   החל משנת 2015, לא תדרש עמידה בבחינות הגמר של משרד העבודה.

 

 • החל משנת 2015, בוגרי תיכון של משרד החינוך,

על פי חוזר מנכ"ל (הוראת קבע מס' 0061 – חדש) אישור השכלה יינתן לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה, בכל אחת משנות הלימודים, עד סוף כיתה י"ב.   יש להמציא אישור רשמי ממנהל בית הספר על סיום לימודי התיכון לפי תנאי חוזר מנכ"ל.   אישור ינופק על סמך דיווח בית הספר בכפוף לעמידה ב-80% נוכחות.

 •   אישור על עמידה בעשר יחידות לימוד בבחינות הבגרות (בציון "עובר").
 •   אישור על עשרים וארבע נקודות זכות לפחות  של האוניברסיטה הפתוחה הינו שווה ערך ל-11 שנות לימוד
 • אישור על שלושים נקודות זכות לפחות של האוניברסיטה הפתוחה בציון

  "עובר" הינו שווה ערך ל- 12 שנות לימוד.

 •   אישור רשמי ממנהל הישיבה על סיום לימודים ב"ישיבה קטנה" מוכרת, ובו

  ציון מספר שנות הלימודים ומסגרת הלימודים יקנה 12 שנות לימוד עד לשנת

  2011. החל משנה זו יוכרו הלימודים כשווה ערך ל-11 שנות לימוד בלבד.

החל משנת 2015, תלמידי ישיבה קטנה נדרשים להציג אישור חתום על ידי מנהל ישיבה על 80% נוכחות לפחות במהלך שנות לימודיהם בישיבה. יש

 •   ישיבות "נתמכות" שלהן סמל עמותה המקנה תמיכה כספית ואין להם סמל

מוסד, לא יוכרו כהשלמה להשכלה תיכונית עד לשנת 2015.

 •   החל משנת 2015, שנה נוספת בישיבה "נתמכת" בנוסף ל-3 שנות לימוד

בישיבה "קטנה" תוכר כ-12 שנות לימוד.

 •   אישור על סיום הלימודים במכינה קדם אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה
  גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות) ועמידה בבחינות הגמר, יקנה 12 שנות

לימוד.

 •   אישור על סיום מכינת 30+ יקנה שעות לימוד במקצועות בהם קיים ציון גמר

חיובי.

  צבירת שעות לימוד

קיימת אפשרות של צבירת שעות לימוד המתורגמות לשנות לימוד. אפשרות זו מותנית בהצגת תעודת השכלה פורמאלית או אישור מוסמך של סיום 10 שנות לימוד או תעודה שוות ערך ל- 10 שנות לימוד לפחות.

אישור שווה ערך לכל שנת לימודים חסרה ניתן על סמך תעודת סיום בחתימה רשמית כמפורט  של קורסים מוכרים על-ידי משרד החינוך או משרד התמ"ת.

600 שעות לימוד בקורסים מסוג זה הינן שוות ערך לשנת לימודים אחת.

ההכרה בהרכב שעות הלימוד, הינה על סמך אחת מן הדרישות הבאות:

 •   אישור המעיד על סיום קורס ו או לימודים של 600 שעות מתחומי לימוד עיוניים
    כלליים.
 •   אישור המעיד על סיום קורס  ו או לימודים של 600 שעות כאשר לפחות 300 שעות מתוכן הן בתחומי לימודים עיוניים, והשאר בתחומי לימודים מקצועיים
   
 •   כאשר באישור, המעיד על סיום קורס ו או לימודים של 600 שעות, יש פחות מ- 300 שעות עיוניות, יידרשו השתתפות בקורס "הבנת הנקרא" ועמידה בבחינה. קורס זה הינו בהיקף של יחידת לימוד אחת (70 שעות) וניתן במסגרת השלמת השכלה של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.
   

צבירת שעות לימוד של קורסים עיוניים ומקצועיים (דוגמאות)

 • כל יחידת בגרות בציון עובר = 90 שעות
 • כל יחידת גמר מטעם האגף לחינוך מבוגרים בציון עובר ברמת 12 שנות  לימוד = 70 שעות 
 •   קורס בלימוד שפות זרות ובלבד שנערך בבית ספר לשפות = עד 100 שעות
 • כל קורס ו או  השתלמות של הכשרה והשתלמות שבפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת (משרד העבודה לשעבר) ושבסיומו התקבלה תעודת גמר על - פי מספר השעות המאושרות שנלמדו בו (לא כולל שעות מעשיות וכן שעות של נושאים שאינם רלוונטים להשכלה תיכונית) .
 • קורסים חד שנתיים בבתי ספר קיימים על-פי תכנית הלימודים ומספר השעות בציון עובר
 •  יחידת לימוד באוניברסיטה הפתוחה בציון עובר = 112 שעות

קורסים צבאיים

 • שעות הלימוד הרלוונטיות
 • על-פי תכנית לימודים ופירוט שעות
 • קורסים משטרתיים/ קורס שוטרים בסיסי

353 שעות

 • קורס "פיקוד זוטר 207 שעות"
 • קורס קצינים בסיסי 334 שעות
 • קורס "קצינים ייעודי" 781 שעות
 •   קורס "קצינים מתקדם" ומעלה על-פי מספר השעות המלא
 •  קורסים של "שרות בתי הסוהר על-פי טבלת הערכת קורסים מוסכמת בין היחידה לאישורי השכלה תיכונית לבין הגורמים הרלוונטים בשירות בתי הסוהר."

בעניין הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית

בכל הנושאים הקשורים להערכת השכלה תיכונית על סמך אישורים ותעודות ניתן לפנות היחידה לאישור השכלה תיכונית בארץ ובחו"ל

ביחידתנו אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני.

יש הדרכה קולית אוטומטית עשרים וארבע שעות שבעה ימים בשבוע, לאופן הגשת המסמכים בטלפון 073-3934710

 

 ניתן לשלוח סריקה של תעודות ו או אישורים המעידים על השכלה, לדואר אלקטרוני היחידה לאישורי השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל  בצירוף צילום תעודת זהות. בגוף ההודעה או בנושא ההודעה יש לציין שם משפחה ופרטי כולל מספר תעודת זהות עם ספרת הביקורת. במידה ושונה שם פרטי ו או שם משפחה יש לשלוח אישור רשמי ממשרד הפנים המעיד על שינוי שם..

לפי ההנחיות של הלשכה המשפטית במשרד החינוך, כל אדם הפונה  לקבל מידע עבור אדם אחר חייב להציג טופס ייפוי כוח .

 את הטופס יש לשלוח כקובץ PDF מצורף להודעה בצירוף צילום תעודת זיהוי של מייפה ומיופה הכוח.

ניתן לשלוח קבצי PDF או JPG. מטעמי אבטחה לא נוכל לקבל מסמכים שנשלחים באמצעות google drive או כל ענן אחר.

* מייל שיתקבל ללא המסמכים הנדרשים לא יטופל.

הערכת השכלה מחו"ל

היחידה להערכת השכלה תיכונית מטפלת גם בהערכת השכלה על-יסודית מחו"ל שוות ערך לבגרות.

בהערכה מסתמכים על קריטריונים ישראליים ובינלאומיים מעודכנים לשם השוואת ערכה של התעודה מחו"ל עם תעודות הבגרות הישראליות.

ההתעדכנות ביחידה נעשית באמצעות ספרות רלוונטית וחדשה מטעם אונסקו ובאמצעות היחידות ללימודי חו"ל באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארץ.

העקרונות המנחים בהערכת תעודות מחו"ל

 • באישורים להשוואת מסמכי השכלה מחו"ל ,  אנו נוהגים לנפק אישורים שהם "שווי ערך לבגרות" אך ורק אם הכותרת במסמך הינה "בגרות".

במקרה שהמסמכים מעידים על לימודים אחרים, שהם לעיתים עולים ברמתם על רמת הבגרות באותה מדינה, אנו מוסיפים את ההערה: "המסמך שהציג הנ"ל מאפשר המשך לימודים גבוהים באותה מדינה", וזאת על מנת להבהיר, שהמסמך בא במקום בגרות.

 ההערה הנ"ל מקובלת על  המוסדות, שסף הכניסה אליהם הוא בגרות.

חשוב לציין אנו לא עושים שקלול או ממוצע של ציונים.

הנחיות להגשת מסמכים לפונים שלמדו בחו"ל

הפניה ליחידה להערכת השכלה מחו"ל נעשית באמצעות הדואר בלבד על הפונה לשלוח את המסמכים הבאים :

 • צילום תעודת הזהות או דרכון.
 • במידה ושונה שם פרטי ו או משפחה יש לצרף אישור רשמי ממשרד הפנים על שינוי שם
 • צילום תעודת עולה או טופס "תמצית רישום" עם תאריך קבלת מעמד ממשרד הפנים או טופס כניסות ויציאות מהארץ ממשרד הפנים.
 • צילום גליון ציונים בשפת המקור
 • צילום דיפלומת סיום בשפת המקור
 • צילום התרגום המקורי על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים.
 • מכתב בקשה

 ניתן לשלוח סריקה של תעודות ו או אישורים המעידים על השכלה, לדואר אלקטרוני היחידה לאישורי השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל  בצירוף צילום תעודת זהות. בגוף ההודעה או בנושא ההודעה יש לציין שם משפחה ופרטי כולל מספר תעודת זהות עם ספרת הביקורת. במידה ושונה שם פרטי ו או שם משפחה יש לשלוח אישור רשמי ממשרד הפנים המעיד על שינוי שם

הנחיות לבעלי תעודת תאהוג'י - التوجيهي

הפניה ליחידה להערכת השכלה מחו"ל נעשית באמצעות הדואר בלבד על הפונה לשלוח את המסמכים הבאים :

 • צילום תעודת הזהות
 • במידה ושונה שם פרטי ו או משפחה יש לצרף אישור רשמי ממשרד הפנים המעיד על שינוי שם 
 • צילום גליון ציונים בשפת המקור
 •  לקבלת אישור שווה ערך בגרות יש לשלוח צילום דיפלומת סיום בשפת המקור ותרגום נוטריוני לעברית.
 • מכתב רשמי חתום על-ידי מנהלי בית הספר ובו הפרטים האישיים שלך כולל מספר תעודת הזהות, השנה והכיתה שאותה סיימת. (בעברית/אנגלית)
 • צילום התרגום המקורי על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים  

ניתן לשלוח סריקה של תעודות ו או אישורים המעידים על השכלה, לדואר אלקטרוני היחידה לאישורי השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל  בצירוף צילום תעודת זהות. בגוף ההודעה או בנושא ההודעה יש לציין שם משפחה ופרטי כולל מספר תעודת זהות עם ספרת הביקורת. במידה ושונה שם פרטי ו או שם משפחה יש לשלוח אישור רשמי ממשרד הפנים המעיד על שינוי שם

בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל האגף לחינוך מבוגרים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2021