education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מטרות האגף 
 

אגף א' קשרי חוץ ואונסקו מופקד על פיתוח וקידום הקשרים הבינלאומיים של ישראל בתחום החינוך. פעילות האגף מבוססת על טיפוח מערך איתן של יחסים מתוך ראיה ממלכתית כוללת וארוכת טווח.

 

מטרות

 

  • חיזוק המודעות בעולם לפוטנציאל של ישראל לתרום מניסיונה וממקצועיותה בתחומי חינוך שונים.
  • קידום מערכת החינוך בישראל באמצעות חיזוק הקשרים עם מדינות שונות ועם גופים וארגונים בינלאומיים.
  • הבעת עמדותיה של ישראל למדיניות חינוך ולסוגיות העומדות על הפרק, תוך הגברת השפעת עמדות ישראל על החלטות המתקבלות בפורומים בינלאומיים.
  • מתן הזדמנות להצגת פעילויות ויוזמות חינוכיות ייחודיות של מערכת החינוך בישראל בפני קהלי יעד בינלאומיים ומעל במות בינלאומיות חשובות.
  • טיפוח מסגרות להגברת שיתוף פעולה והפריה הדדית בתחום החינוך.
  • קידום האינטרסים הלאומיים של  ישראל בתחום החינוך דרך הרחבת הקשרים הבינלאומיים
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2006