education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תחומי פעילות
 
 • אירוח שרים, בכירי ממשל ומשלחות מקצועיות מחו"ל

  האגף, בשיתוף משרד החוץ, מכין תוכניות ביקורים של שרים, בכירי ממשל ומשלחות מקצועיות מחו"ל.תוכניות הביקורים כוללות, בין היתר, מפגשים של המשלחות מחו"ל עם גורמים מקצועיים מהמשרד ומחוצה לו, וסיורים מקצועיים.  האגף מפקח על ביצוע התוכניות ומשתתף במימון הביקורים.

   

 • השתתפות פעילה בארגונים בינלאומיים

  ישראל משמשת כחברה או משקיפה ושותפה לפעילות החינוך של ארגונים    בינלאומיים,כדוגמת, ארגון ה- OECD, אונסקו, האיחוד האירופי, מועצת אירופה, ורשת ERIC-NARIC .              

  מסגרת הפעילות של ישראל בארגונים הבינלאומיים כוללת השתתפות נציגי המשרד בכנסים, במפגשים ובפורומים בינלאומיים;  מעורבות פעילה בפרויקטים חינוכיים, בקבוצות עבודה ובניתוח תהליכים חינוכיים; ומתן חוות דעת מקצועית לסוגיות חינוך  שעל סדר היום הבינלאומי.

  OECD וישראל

  Eric-Naric וישראל

                     

 • חתימה על הסכמים לשיתוף פעולה עם מדינות שונות

  האגף, בשיתוף משרד החוץ,  מקיים הסכמים לשיתוף פעולה בתחום החינוך עם מדינות שונות בעולם. מסגרת הפעילות כוללת הכנת ניירות עמדה ורקע לקראת עריכת ההסכמים,  קיום ועדות מעורבות עם המדינות הרלוונטיות, וקיום יוזמות משותפות עם המדינות השונות מכוח סעיפי ההסכמים.

   

 • טיפול בנושאים תקציביים

  האגף מטפל בנושאים תקציביים הנוגעים לתחום הפעילות של קשרים בינלאומיים.  במסגרת זו, האגף מתקצב את הנושאים הבאים: חילופי משלחות נוער, תנועות נוער עולמיות, הפעלת רשת בתי ספר יהודיים בתפוצות (עולמית), הכשרת מנהיגות מקצועית לחינוך יהודי בארץ ובגולה (מכון מנדל) וחינוך יהודי בתפוצות.

   

 • קיום כנסים בינלאומיים בישראל וסיוע ליחידות המשרד בארגון כנסים בינלאומיים     

  האגף מסייע ליחידות המשרד השונות בארגון כנסים ואירועים בינלאומיים בישראל.  מסגרת הפעילות כוללת סיוע בהכנת תוכניות הכנסים, ביצוען וטיפול באירוח המשתתפים מחו"ל.     

   

 • טיפול בנסיעות לחו"ל של נציגי המשרד

  האגף מעורה בכל תהליכי הנסיעות של נציגי המשרד לחו"ל, החל מההכנות לקראת הנסיעות וכלה במעקב לאחר הנסיעות.  האגף ממשיך בקידום שיתופי הפעולה לגבי הסוגיות שנדונו בפורומים הבינלאומיים. 

   

 • טיפול בהשתתפות מורים ותלמידים בפעילויות בינלאומיות

  האגף מופקד על הנהלים לשליחת מורים ותלמידים מהארץ להשתתפות בפרויקטים, בכנסים ובתחרויות בחו"ל.הטיפול בשיגור המשלחות לחו"ל נעשה בתיאום עם ועדת נסיעות של המשרד ובאמצעות גורמי תיירות שונים.

   

 • העברת מידע על ישראל וקבלת מידע על מדינות שונות

  על פי בקשת מדינות וארגונים שונים בעולם, האגף מעביר מידע ונתונים לגבי מערכת החינוך בישראל.  כמו כן, האגף מעביר אל  יחידות המשרד השונות מידע ונתונים על מערכות החינוך במדינות שונות ברחבי העולם.

   

 • השתתפות בועדות מלגות ללימודים בחו"ל

  האגף, בשיתוף משרד החוץ, מופקד על קביעת נהלים להגשת בקשות למלגות עבור לימודים בחו"ל.נציג האגף משתתף בועדות משותפות עם המדינות השונות לבחירת מועמדים לקבלת המלגות ללימודים בחו"ל.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/12/2014