education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קורסים לגמול השתלמות
 
 1. נהלים בנושא גמול השתלמות
 2.  נוהל כולל קורסים במדעי הרוח והחברה (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)
 3. מידעון למוסדות מעודכן - נובמבר 2019 (נא המתינו, טעינת הקובץ אורכת מס' דקות)
 4. קורסים המטופלים ע"י הוועדה
 5. איתור קורסים המופיעים באלפונים
 6. הכרה בתעודת גמר/תעודת השתלמות של משרד התמ"ת - האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ"א - לעניין אישור גמולי השתלמות
 7. דרכי התקשרות עם הוועדה והקבלן  - מעודכן
 8. עדכון נהלים ושינויים בתהליך העבודה בענין ביצוע קורסים לגמול השתלמות:
 9. רשימת ממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה הפטורים מהגשת בקשות אל הוועדה
 10. גזר דין "הדים"- הדרכה וייעוץ שיווקי כלכלי
 11. טופס הרשמה
 12. אלפון מיוחד - גופים ממשלתיים ויחידות הסמך + גופים ציבוריים,שנים 2009-2015.
  קישור לתוכן העניינים
  קישור לאלפון המיוחד
 13. דו"ח מוסדות מאושרים להגשת בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים לעניין "גמול השתלמות"
 14.  חשיפת חריגות של מוסד וסנקציות שננקטו - יוני 2018
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2020