education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הכרה בתעודת גמר/תעודת השתלמות של משרד התמ"ת - האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ"א - לעניין אישור גמולי השתלמות
(למעט עובדי הוראה)
 

1.  כללי

 

מכללה או מרכז להכשרה מקצועית או כל גוף העוסק בהכשרה או השכלה למבוגרים, המעוניין  לקבל הכרה בקורס לצורך אישור גמול השתלמות, חייב לפנות בכתב ומראש  לוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות במשרד החינוך – להלן הוועדה - רח' כנפי נשרים  22, גבעת שאול, ירושלים 91911. וועדה זו בלבד מוסמכת לאשר קיום קורסים לעניין גמולי השתלמות ( למעט עבור עובדי הוראה).

פרטים על נהלי הוועדה לאישור גמולי השתלמות ניתן למצוא באתר:

/EducationCMS/Units/AdultEducation/Kursim/CursimGmulLinks.htm

 

 

2.  הכרה בתעודה רשמית של האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כח-אדם במשרד התמ"ת

 

עפ"י הסדר מיוחד בין אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם (להלן האגף ) במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ( בעבר במשרד העבודה והרווחה ) לבין משרדי החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר או תעודת השתלמות רשמית בקורסי הכשרה והשתלמות מקצועית  שהאגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו ל – 10 או ל- 11 שנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד המקצועי הרלוונטי וכללים שנקבעו ע"י הוועדה.  הסכם זה תקף לעובדים במגזר הציבורי בלבד.

כאמור מדובר רק באותם קורסים שהאגף מקיים עפ"י תוכנית לימודים רשמית, עם פיקוח מקצועי ומינהלי, בחינות פנימיות וחיצוניות, וכו' וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע"י מורשה חתימה מטעם משרד התמ"ת בלבד! הסדר זה נועד לחסוך את הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח כפול על אותם מוסדות.

הבהרות:

1. קורסים אלה חייבים להתבצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד החינוך.

2. מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד התמ"ת - האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ"א - החתומים על יד הממונים ושאר מורשי החתימה כמפורט בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום ה-18 בנובמבר 2008, חוזר הע-כללי עדכון 2008-1-43.

 

 

3.  זיקה ישירה בין העיסוק במקצוע לבין האישור גמול השתלמות

 

האישור לתוספת שכר בגין תעודת גמר / השתלמות איננו אוטומטי. התגמול בפועל נגזר מהסכמי שכר, בנהלי העסקה וקידום בשרות הציבורי כפי שאושרו על-ידי הממונה על השכר במשרד האוצר. נדרש להוכיח כי קיימת זיקה ישירה בין התפקיד / תחום העיסוק של המשתלם לבין התעודה שבגינה נדרש אישור לגמול השתלמות. על המועמדים לקורסים השונים לברר סוגיה זו מול הוועדות הסקטוריאליות טרם הרשמה לקורסים.

משרדי התמ"ת והחינוך אינם צד בהסכמי שכר ובקביעת מתן תוספת / גמול לשכר העובד בגין השתלמות מקצועית.

 

 

4.  מה לא נכלל בהסכם ?

 

א.      קורסים שאינם מופיעים ברשימות שלהלן ושלא התקיימו במוסדות שבפיקוח האגף. בקשות אלה לאישור גמולים לא תטופלנה על-ידי הוועדה.

ב.      אין להפנות לוועדה בקשות של קורסים עם תנאי קבלה פחותים מאלה שאושרו על-ידי הוועדה גם כאשר התלמיד מציג תעודת השכלה ברמה גבוהה מזו שמופיעה בתנאי קבלה הרשמיים.

ג.       תעודות / אישורים בית ספריים.

 

על המוסדות להכשרה מקצועית שבפיקוח האגף ליידע את התלמידים על זכויותיהם והחובה המוטלת עליהם להציג בבוא העת תעודות רשמיות בלבד. לא תאושרנה בקשות רטרואקטיבית.

כמו כן אנו ממליצים לשאר המוסדות שאינם בפיקוח האגף או שאינם עונים לקריטריונים הנ"ל שלא לפנות או להפנות תלמידים לוועדה ולהסדיר בעצמם מראש את הפרוצדורה להכרה בגמולי השתלמות לפי נהלי הוועדה, טרם פתיחת כל קורס.

 

 

5.  פטורים

 

החל מ – 1.5.2008 יופיעו בתעודות גמר מטעם משרד התמ"ת מספר שעות לימוד שנלמדו בפועל. נושאי לימוד שאושר להם פטור לא יופיעו בסך הכול השעות המאושרות לגמול השתלמות.

 

 

6.  רשימת קורסים

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 10 שנות לימוד לפחות- מסלול 01

(רשימה זו כוללת קורסים מאושרים לאוכלוסיית העובדים בשלטון המקומי בלבד)

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 10 שנות לימוד לפחות- מסלול 27

(רשימה זו כוללת קורסים מאושרים לאוכלוסיית העובדים בשלטון המקומי בלבד)

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 11 שנות לימוד לפחות- מסלול 01

(רשימה זו כוללת קורסים מאושרים לאוכלוסיית העובדים בדירוג המינהלי והדירוג האחיד –מינהל ושירותים – בלבד!)

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 11 שנות לימוד לפחות- מסלול 27

(רשימה זו כוללת קורסים מאושרים לאוכלוסיית העובדים בדירוג המינהלי והדירוג האחיד –מינהל ושירותים – בלבד!)

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 12 שנות לימוד לפחות- מסלול 01

 

רשימת קורסים מאושרים עם תנאי קבלה של 12 שנות לימוד לפחות- מסלול 27

 

מסלול 1 12 של ענף 3

 

 

לבירורים בעניין בתי-ספר / קורסים בפיקוח האגף יש לפנות לפי המחוז הרלוונטי ל:

 

מחוזות

כתובת

טלפון

מחוז תל אביב

והמרכז

רח' סלמה 53  תל אביב

03-5154227

מחוז חיפה והצפון

כתובת: "בית מאי" רח' חסאן שוקרי 5 , חיפה

04-8619305

מחוז ירושלים והדרום

רח' יפו 30 , מגרש הרוסים , ירושלים

02-6294915

מחוז באר – שבע והדרום

רח' התקוה 4 קרית הממשלה, באר שבע

08-6264722

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2014