education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן מלגות שער הנגב ע"ש צבי גרשוני 
 

מטרות הקרן: 

מלגות לתושבי אזור שער הנגב לעבודות מחקר, תארים שני ושלישי

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי מוא"ז שער הנגב

 

פרטי הקרן:

טלפון:   8857078    קידומת:  050    טלפקס':  -054-7917261   

עיר:  אשקלון    רחוב:  קיבוץ מפלסים     

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך: ספטמבר     

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן   

 

הערות:

חומר רלוונטי -קורות חיים רלוונטיים לבקשה ,תעודות  פירוט הבקשה, המלצות ואישורים אקדמאים. 

הקרן מיועדת לעידוד יצירה עצמית  אומנותית, ללימודים גבוהים 

 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012