education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 מלגות עידוד -  מועצה מקומית קצרין 
 

מטרות הקרן: 

סיוע לסטודנטים תושבי קצרין הלומדים לתואר ראשון והנדסאים

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי קצרין

 

פרטי הקרן:

טלפון:   04-6969610   פקס':  04-6969609

דואר אלקטרוני:   dover@qatzrin.muni.il

מועצה מקומית קצרין ת.ד 28 מיקוד: 12900

www.qatzrin.muni.il

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

הגשת הבקשה:

31/12

 

קבלת תשובה:

אמצע פברואר

 

הערות:

*יש לצרף את המסמכים הבאים: ת.ז, אישור לימודים, קבלות שכ"ל, גליון ציונים

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012