education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן מלגות ע"ש כרמי יהושוע וצפורה ז"ל
 

מטרות הקרן:

מתן מלגה לסטודנטים תושבי קרית אתא לתואר B.A במצב סוציואקונומי קשה

 

יעוד הקרן:

אפיון: עירוני

קהל היעד: סטודנטים תושבי קרית אתא 

 

פרטי הקרן:

טלפון:  04-8441394     פקס':   04-8441394

עיר:  קרית אתא      ת.ד: 167     מיקוד:  28101   

rafisnir@gmail.com

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה: נובמבר-דצמבר     

 

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן  

 

הקריטריונים: הצגת מסמכים המעידים על הכנסות הסטודנט והוריו ,אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ,המלצה ממחלקת הרווחה העירונית ,שכר לימוד, ותעודה משנה קודמת.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012