education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קינל חנה ז"ל, קרן מלגות לזיכרה
 

מטרות הקרן:

מתן מלגות לסטודנטים תושבי קרית אתא לתואר B.A במצב סוציואקונומי קשה

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי קרית אתא

 

פרטי הקרן:

טלפון:  04-8441394     פקס':   04-8441394

 

עיר:  קרית אתא    ת.ד: 167   מיקוד: 28101   

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה: נובמבר-דצמבר     

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן   

 

הקריטריונים: הצגת מסמכים המעידים על הכנסות הסטודנט והוריו ,ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי ,המלצה ממחלקת הרווחה העירונית ,שכר לימוד ותעודה משנה קודמת.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012