education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
בני ברית ישראל
 

מטרות הקרן: 

מתן מלגות לסטודנטים תושבי קרית אתא לתואר B.A  ולתלמידי תיכון במצב כלכלי קשה .

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תלמידי תושבי קרת אתא במצב סוציו אקונומי קשה

 

פרטי הקרן:

טלפון:  8441394   -04    פקס':  8441394 -04  

קרית אתא 28101 ת.ד 167  

 

מועד הגשת הבקשה למלגה:

נובמבר-דצמבר

 

מועד קבלת התשובה:

פברואר 

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן   

 

קריטריונים:

 הצגת מסמכים המעידים על הכנסות הסטודנט והוריו

אישורים מהמוסד לביטוח לאומי

המלצה ממחלקת הרווחה העירונית

שכר לימוד

תעודה משנה קודמת

 

הערות:

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012