חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
כלים ומודלים
 

לפניכם מגוון כלים ומודלים המאפשרים לטפח את היכולת לדיבור בציבור.

 

חוברת כלים לטיפוח
ההישגים הנדרשים

            

כלים לדיבור בציבור

          

יוזמות מהשטח

        

מודלים לטיפוח השיח בהתאם להישג/ים הנדרש/ים

ההישגים הנדרשים

 

המודלים המוצעים לטיפוח ההישג/ים

הקשבה סבלנית מבלי להתפרץ לדברי האחר

הקשבה פעילה לדברי האחר.

הקשבה לנקודות ראות שונות מתוך

פתיחות.

התייחסות עניינית למסרים.

העברת מסרים מילוליים בצורה בהירה

וברורה.

בניית טיעונים מבוססים על מידע, ניסיון

וידע קודם.

שיתוף מושכל בדעה אישית, במחשבה,

ברגש, ו/או בעמדה.

מתן משוב המקדם את השיח.

קבלת משוב באופן המאפשר את קידום

השיח.

סיכום דברי השותפים לשיח ובירור

משמעות דבריהם.

שימוש מושכל בגורמים העשויים לקדם את

השיח.

נקיטת פעולה מתאימה בעקבות זיהוי

הגורמים העלולים לחסום את השיח.

סל תרגילים לביסוס היבטים שונים בשיח

היכולת לנהל שיח, כמו כשירויות חברתיות אחרות, נרכשת, נלמדת ומתפתחת בדרך של התנסות רציפה. יש לאפשר ללומדים לטפח את יכולת השיח כעניין שבשגרה, בדרכים שונות
ותוך התייחסות להיבטים שונים הקשורים לשיח.
מומלץ לתרגל הבעה עצמית והקשבה לאחר באמצעות רעיון, שאלה, דעה, נושא, היגד, עמדה, טיעון, מחשבה שיועלו על ידי מנחה השיח או המשתתפים בו.
תרגול מושכל, משמעותי ויעיל המתייחס להישגים הנדרשים בניהול שיח יכול לכלול
תרגילים שונים שמטרתם לאמן ולבסס היבטים שונים בכל אחד מן ההישגים הנדרשים בשיח. להלן אוסף תרגילים שיסייעו בטיפוח ההישגים הנדרשים בניהול שיח:

 

ההישגים הנדרשים

תרגילים לתרגול

הקשבה סבלנית מבלי להתפרץ

לדברי האחר.

1.  החפץ המדבר

2.  שיחה מוסיקלית

הקשבה פעילה לדברי האחר

3. המראה

4. יוצרים קשר עין

הקשבה לנקודות ראות שונות מתוך פתיחות.

5.  הפתק המייצג

6.  כדור העמדות

התייחסות עניינית למסרים.

7.  השעון מתקתק

8.  הקרוסלה המסתובבת

העברת מסרים מילוליים בצורה בהירה וברורה.

9.  לוח מפגשי שיח

10.  מציגים מסרים

בניית טיעונים מבוססים על  מידע,

ניסיון וידע קודם.

11. בונים טיעונים

12. לשכת הסנהדרין

שיתוף מושכל בדעה אישית, במחשבה, ברגש,
 ו/או בעמדה.

13. הרצאה זוטא

14. הייד פארק

מתן משוב  המקדם את השיח.

15. רמזור בפעולה

16. נותנים משוב חיובי

קבלת משוב באופן המאפשר את  קידום השיח.

17. מדברים לעניין

18. מתייחסים לרעיון

סיכום דברי השותפים לשיח ובירור משמעות דבריהם.

19. מקשיבים ומסכמים

20. שואלים שאלות

שימוש מושכל בגורמים העשויים לקדם את השיח.

21. תלוי איך אומרים

22. אני ולא אתה

נקיטת פעולה מתאימה בעקבות זיהוי הגורמים העלולים לחסום את השיח.

23. אני מרגיש ש...

24. אני מציע ש...

 

1. החפץ המדבר
יושבים במעגל ומכריזים על נושא לדיון. אחד המשתתפים מקבל לידיו חפץ שנבחר מראש
ומביע עמדה, דעה, מחשבה ו/או רגש על אודות הנושא. בתום דבריו, הוא מעביר את החפץ
למשתתף אחר המבקש את רשות הדיבור.רק מי שמחזיק בחפץ רשאי לדבר.

 


2. שיחה מוסיקלית
מחלקים לחברי הקבוצה כלי נגינה שונים ומבקשים מהם לנהל "שיחה קבוצתית", כשהכלל
היחיד בתרגול הוא שבכל פעם "מדבר" רק כלי אחד מבלי שכלי אחר יפריע לו. במהלך
הדיון שיתקיים לאחר ה"שיחה המוסיקלית" יש לבדוק מה התרחש בשיחה המוסיקלית
ולהתייחס לצלילים, לטונים, למספר המשתתפים, לגיוון, לשמירה על הכללים ועוד.

 


3 . המראה
יושבים במעגל ומבקשים מאחד המשתתפים לעמוד בפני הקבוצה ולהציג חלום/
משאלה/שאיפה שיש לו. המשתתף שיושב מולו, מתבקש לחזור על דבריו ולשקף את שפת
הגוף שלו.

 


4 . יוצרים קשר עין
כל אחד מחברי הקבוצה חושב על אחד הנושאים הבאים: סרט שאהבתי במיוחד / שחקן
שאני מעריך / מנהיג שאני מכבד / ספר שאני רוצה להמליץ עליו וכדומה.
כל משתתף יוצר קשר עין עם משתתף אחר ומסמן לו ללא מילים על רצונו לשתף אותו
במחשבות על אודות הנושא שבחר. כל זוג בוחר מקום ישיבה ובזמן מוקצב מראש משתפים
אחד את השני, תוך הקפדה על יצירת קשר עין במהלך השיח. בהשמעת סימן קבוע, כל
משתתף בוחר לו בן זוג אחר וחוזר חלילה.

 


5 . הפתק המייצג
שני משתתפים יושבים זה מול זה במרכז המעגל ומייצגים את הדעה שהופיעה בפתק שקיבלו
מהמנחה.משתתף שרוצה שיחליפו אותו, נוגע בכתף אחד החברים במעגל, וזה נכנס למרכז
המעגל וממשיך לייצג את הדעה הכתובה בפתק. נוסף על כך, משתתף מהמעגל להחליף את
אחד משני הדוברים, רשאי לעשות זאת על ידי נגיעה בכתף הדובר ובהסכמתו.

 


6 . כדור העמדות
יושבים במעגל ומכריזים על הנושא. אחד המשתתפים האוחז בכדור מציג את עמדתו ביחס
לנושא הדיון. בסיום דבריו הוא מוסר את הכדור למשתתף אחר במעגל. המשתתף שקיבל את
הכדור מציג עמדה שונה מהעמדה שהציג חברו, מוסר את הכדור לחברו וכך הלאה.


 


7 . השעון מתקתק
המנחה מכריז על נושא/שאלה/רעיון, מצביע על לומד מסוים במעגל וממנו, על פי סיבוב – -
השעון, כל משתתף בתורו מתייחס עניינית לנושא שהועלה במשך כדקה. לאחר מספר דקות
המנחה מכריז על נושא חדש, ומתחיל סבב התייחסויות דומה לנושא החדש.

 

 


8 . קרוסלה מסתובבת
המשתתפים יושבים בשני מעגלים, פנימי וחיצוני, כשפניהם זה מול זה, באופן שנוצרים
זוגות. המנחה מציג נושא, ועל הזוגות להתייחס עניינית לנושא שהוכרז על ידי המנחה.
כשניתן האות, כל משתתף במעגל הפנימי זז מקום אחד שמאלה. המנחה מכריז על היבט
נוסף בנושא והזוג החדש מתייחס באופן ענייני להיבט זה.

 


9 . לוח מפגשי שיח
המשתתפים מפוזרים בחדר, כל משתתף מקבל ציור של שעון ומתבקש להסתובב בחדר
ולקבוע מפגשי שיח )בשעות עגולות( עם המשתתפים האחרים. לאחר שכל משתתף מילא את
השעון במפגשים, המנחה מכריז על שעה ונושא, והמשתתפים מחפשים את בן הזוג שעמו
קבעו להיפגש באותה שעה ומציגים מסר בהיר וענייני ביחס לנושא שהוכרז. לאחר מספר
דקות יכריז המנחה על שעה ונושא אחרים.

 


10 . מציגים מסרים
המנחה מכריז על נושא, כל משתתף בתורו מציג מסר בהיר וענייני על אודות הנושא שעליו
הוכרז. המנחה רושם על הלוח את כל אחד מן המסרים שהועלו על ידי המשתתפים. עם תום -
הסבב בוחנים המשתתפים את המסרים ומנסים לאפיין את המסרים הברורים והענייניים.


 


11 . בונים טיעונים
המנחה מציג בפני המשתתפים נושא ומחלק לכל אחד מהם כרטיסיה עם מידע רלוונטי על
אודות הנושא. כל משתתף קורא את הכתוב ובונה לעצמו טיעון מבוסס. כששעון החול אוזל,
אוסף המנחה את הכרטיסיות ומאפשר למשתתפים להציג את עמדותיהם בסבב.

 


12 . לשכת הסנהדרין
הלשכה מציעה עיון במקורות הלקוחים מהתנ"ך / מהגמרא כדי לנהל משפט חברים סביב
סוגיה/דילמה. בשלב ראשון הקבוצה עורכת היכרות עם "הסנהדרין": משמעותה
ההיסטורית, דרכי פעילותה והשלכותיה על המשפט העברי. בשלב הבא מעלים בעיה שתלמיד
נתקל בה, מנסחים את הבעיה, מעלים טיעונים בעד ונגד, מציעים פתרונות ומאתרים
מקורות מידע תוך למידה עצמאית ולמידת עמיתים מתוך טקסטים הלכתיים שנבחרו.
שלושה תלמידים מנהלים את לשכת הסנהדרין )נשיא ושני דיינים(. לאחר הסיכום משווים
את הפתרונות שקבוצת הדיון הציעה לעומת פסק הדין שניתן במקורות ההלכתיים..
                   (מבוסס על מודל שפותח בבית-ספר "אוהל-שלום" בגדרה, מחוז מרכז).

 

13 . "הרצאה זוטא"
הרצאה זוטא היא הרצאה קצרה )בת 10 דקות( הניתנת בסבב על ידי התלמידים המשתפים
את חבריהם בזווית הראיה שלהם )דעה, מחשבה, שאלה, רגש..( ביחס ל:
נושא מסויים שנלמד בכיתה במהלך אותו חודש: המרצה יסכם, ימיין ויציג זווית אישית.
מקצוע מסויים שנלמד בכיתה: המרצה יתייחס ליחידה אחת מכלל הדברים שנלמדו.
סוגיה הקרובה לעולמו: המרצה יאסוף מידע אודות הסוגיה, יפתח אותה ויציגה.
הדגש בהרצאה יהיה על שיתוף מושכל בדעה, מחשבה, רגש וכו'. בתום דבריו של התלמיד
יוכלו התלמידים לשאול, להאיר, לברר זוויות שונות שירצו ולתת משוב לתלמיד שהרצה.
)מבוסס על מודל שפותח על ידי הרב בראור מנהל בית ספר "חורב" ירושלים(. – - -


 


14 . "הייד פארק"
במהלך שבוע יפורסם בבית הספר נושא לדיון. משתתף שירצה בכך, יעלה לדוכן הנואמים -
ויציג את עמדתו/דעתו באופן נחרץ, משכנע וסוחף. בתום דבריו, יעלה משתתף אחר לדוכן
הנואמים ויישא נאום מתנגד. מומלץ לחזור על כך מספר סיבובים כך שימוצו ההשקפות
השונות; לבסוף אפשר לקיים הצבעה.

 


15 . רמזור בפעולה
המשתתפים יושבים במעגל, המנחה מציג נושא לדיון ומחלק שני בלונים, בצבעים אדום
וירוק, לשני משתתפים היושבים זה לצד זה במעגל. הבלונים עוברים בין יושבי המעגל
בכיוונים הפוכים. משתתף שקיבל בלון אדום מתבקש להציג היבט שעלול לחסום את השיח
ביחס לנושא שהוצע לדיון ומשתתף שקיבל בלון ירוק יציג היבט שעשוי לקדם את השיח.
הסבב מסתיים כאשר המשתתף הראשון שקיבל בלון אדום, מקבל בלון ירוק )ניתן להיעזר
ברשימת ההישגים הנדרשים על מנת לדון על הגורמים המקדמים/חוסמים שיח(.

 


16 . נותנים משוב חיובי
רושמים על הלוח מספר היגדים שעשויים לעודד חשיבה יצירתית כמו: אילו הייתי דמות
מסיפור הייתי בוודאי...כי...; אילו הייתי בעל חיים הייתי בוודאי...כי...; אילו הייתי בגד
הייתי רוצה להיות...כי... וכדומה.
המשתתף הראשון בוחר את אחד ההיגדים ומשלים אותו בדרך יצירתית. המשתתף הבא
נותן לו משוב חיובי על אופן הצגת הרעיון ובוחר היגד שהיה רוצה להשלים.

 


17 . מדברים לעניין
מפזרים בחדר כרטיסיות ובהן משימות כמו: אילו פרח הייתי בוודאי...כי...; אילו הייתי
ראש ממשלה הייתי מחליט ש...כי...; אילו הייתי מורה הייתי....כי... וכדומה.
משתתף ראשון בוחר כרטיסיה ומשלים את ההיגד בדרך יצירתית.
משתתף אחר נותן לו משוב על אודות המסר, אופן ההסבר, שפת הגוף ועוד.
שאר חברי המליאה מתייחסים למשוב שניתן לטון הדיבור, לדרך בה ניתן, לנימוקים
שהועלו ועוד.

 


18 . מתייחסים לרעיון
יושבים במעגל והמנחה מכריז על נושא לדיון. במהלך הדיון כל משתתף חייב לסכם
בתמציתיות
את דברי המשתתף שקדם לו, לפני שיביע את עמדתו.

 


19 . מקשיבים ומסכמים
מתחלקים לקבוצות בנות 5 משתתפים וכל קבוצה מנהלת דיון בסוגיה כמו דרכים לגיבוש
הקבוצה / פעילות משותפת שכדאי לתכנן / וועדות כיתתיות שכדאי להקים וכו'.
בתום הדיון כל משתתף מסכם את הדעה של המשתתף שישב למולו בקבוצה.

 


20 . שואלים שאלות
כל קבוצה מקבלת נושא לדיון. כל משתתף מביע את דעתו בעניין שנדון. במהלך השיח כל
משתתף רושם לעצמו שאלות הבהרה שברצונו לשאול.
בתום הדיון כל משתתף מקריא את שאלותיו ואחד מהמשתתפים משיב לשאלות.

 


21 . תלוי איך אומרים
כל קבוצה כותבת חמישה היגדים המתארים התייחסות לדעות מנוגדות / מחלוקות כמו
הקשבתי לדבריך ומאוד אהבתי את... אך עם... אינני מסכים כי... , הבחנתי שאתה מאוד
מאמין ב...לדעתי… , הדברים שלך הובילו אותי לחשוב ש..., הדעה שהבעת נשמעת...
קשה לי לקבל אותה כי... חברי הקבוצה מנהלים דיון בנושא שיבחרו תוך שימוש בהיגדים
שכתבו.

 


22 . אני ולא אתה
מחלקים את המליאה לשתי קבוצות והמנחה מציג נושא.
קבוצה אחת תציג אוסף משפטים המתארים רגשות ואמונות לגבי הנושא, במסרי "אני":
"אני מרגיש...", "אני חושב ש...", "אני אוהב את..." וכו'. קבוצה שניה תציג היגדים
המתארים מסרי "אתה" כגון: "אתה תמיד רוצה ש...", "אתה חושב ש...", "מרגיז אותך
כש...". מתחלקים לזוגות. נציג קבוצה 1 מציג בפני נציג קבוצה 2 את המסר שלו, והאחר
מנסה להפכו ממסרי "אני" למסרי "אתה" ולהיפך.

 


23 . אני מרגיש ש...
כל קבוצה מנהלת דיון בנושא ששנוי במחלוקת. שני תצפיתנים אוחזים תמרור "אין כניסה"
ומנסים לזהות חסמי תקשורת הפוגעים בהתנהלות הדיון. ברגע שהתצפיתנים מזהים חסם
תקשורתי, עליהם להרים את התמרור. חברי הקבוצה משוחחים על אודות הרגשות שעלו
סביב החסמים.
בתום הדיון יוצרים רשימה של התנהגויות חוסמות שהן בבחינת "אל תעשה".

 


24 . אני מציע ש...
המשתתפים מתחלקים לקבוצות לצורך קבלת החלטה כיתתית/קבוצתית.
שני תצפיתנים מרימים תמרור "עצור" בשלב שבו הדיון נעצר והקבוצה מתקשה לקדמו
לצורך קבלת החלטה. משתתפי הדיון מעלים רעיונות להמשך שיח מקדם.
בתום הדיון יוצרים רשימה של התנהגויות שאפשרו לקדם את השיח.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/05/2016