חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
על יסודי
 

למידה משמעותית בחטיבה העליונה

חלופות בהערכה לכתות י'

בגרות בחינות

דוגמאות מהשטח

מה השתנה

 

למידה משמעותית בחטיבה העליונה

 טבלה מסכמת - ארגון הלמידה בחטיבה העליונה לפני ואחרי השינוי

השינויים בחטיבה העליונה:

 

 • לימודי החובה יהיו במסגרת 3 אשכולות של מקצועות קרובים ומשלימים: אשכול "עברית", אשכול "ידע עם עולם ומדינה" ואשכול "מורשת ותרבות". מתמטיקה ואנגלית – יישארו במעמד עצמאי
 • ציוני הבגרות יותנו במטלות חקר – עידוד חשיבה יצירתית, מקורית ועבודות צוות
 • ביטול בחינות הבגרות בכיתות י'
 • ביטול מועד חורף בכיתות יא'
 • 3 שנים של מחויבות בחברה ובקהילה - תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות
 •  לימודי מדעים (1 יח"ל) - תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות
 • לימודי השכלה כללית (אמנויות, רוח וחברה, שפות) - תנאי הכרחי לקבלת תעודת בגרות

 

השינויים בחטיבה העליונה מתייחסים למחזור התלמידים אשר יכנס לכיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה (שינויים אלו לא יחולו על תלמידים שכבר החלו את לימודי התיכון). 

 

במסגרת התכנית יוביל המשרד תהליכי הוראה, למידה והערכה מגוונים יותר. אלה יהוו חלופות לבחינת הבגרות הרגילה, ומעבר מלמידה פרונטלית המבוססת על שינון, לדרכי הוראה מגוונות.כך יוטמעו תהליכי חשיבה, פיתוח כלים ביקורתיים ועידוד חשיבה יצירתית. למידה זו כוללת פתרון בעיות, למידה בדרך החקר, דיונים, למידה חוץ כיתתית, שימוש בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה, למידת שיתופית של תלמידים ועוד.


כל אלה מתבססים על שינוי בדרכי ההיבחנות והתוצרים עליהם יוערכו התלמידים כגון: עבודת חקר (התלמיד יחקור נושא מסוים, כאשר הליווי ייעשה  על ידי בית הספר), עבודת גמר (התלמיד יחקור נושא מסוים וילווה על ידי יועץ אקדמי), תלקיט (עבודה אשר תתבצע לאורך תקופה), מעבדות, ומתן הרצאות בפני קהל.

 

עיקרי התוכנית


פינוי זמן ללמידה משמעותית והעצמת המנהלים והמורים:

קריאת כיוון לאִשכול מקצועות הלימוד

במהלך השנתיים הקרובות (תשע"ה-תשע"ו) יצֹר המשרד תשתית לריכוז מקצועות הלימוד ב-3 אשכולות דעת. האשכול יכלול מקצעות בעלי זיקה של תוכן, מטרות ומיומנויות. מקצועות המתמטיקה והאנגלית ישארו במעמד נפרד, ולא יכנסו למסגרת האשכולות. 

בנוסף למקצועות החובה התלמיד ייבחן לכל היותר בעוד 2 מקצועות בחירה.


האשכול יתבצע בשתי פעימות:
 
בפעימה הראשונה (תשע"ה):
 
אשכול "עברית": לשון וספרות
אשכול "ידע עם עולם ומדינה": היסטוריה ואזרחות
אשכול "מורשת ותרבות": תנ"ך, תושב"ע, מחשבת-ישראל, לימודי דתות

במסגרת פעימה זו, לא יתבצע מיזוג של מקצועות הלימוד. התלמיד ייבחן בכל מקצוע בנפרד, כאשר הציון הסופי יהווה שקלול של המקצועות הנכללים באשכול.
 
בפעימה השנייה (תשע"ו):
 
אופן ההבחנות בכל אשכול יקבע בשיח משותף עם כל הגורמים הרלוונטיים – מנהלים, מורים, תלמידים והורים.  

 

תעודת הבגרות תותנה במטלות חקר (הערכה חלופית)


העבודה תהווה 30% מרכיב הציון הסופי של התלמיד.


מטלות החקר יהוו מרכיב בכל המקצועות, למעט מתמטיקה ואנגלית. מתכונת העבודות תקבע בהתאם להחלטת בית הספר. מטלות החקר יכשירו את התלמיד לקראת כניסתו אל עולם האקדמיה ויקנו לו כלים להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21. תהליך עבודת החקר יתפרס לאורך כל שנת הלימודים, כאשר המורה המקצועי ילווה את התלמיד באופן פרטני. הוא ידריך, יכוון ויסייע לו בגיבוש מטלת המחקר, הטמעת המיומנויות והעמקת הידע.


הדרישות מהתלמידים תהיינה מגוונות ותאפשרנה ביטוי למגוון אינטליגנציות. מטלות הביצוע יכללו, בין היתר, תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודת חקר, עבודה סמסטריאלית, מעבדה, כתיבת תכניות והצגתן באופנים שונים - הרצאה, מצגת או מיצג, וכן כל דרישה אחרת שתוביל את התלמיד להעמיק בנושא מתוך תכנית הלימודים ולהביא לידי ביטוי את ידיעותיו.


תהליך הלמידה יכלול קריאת מקורות מגוונים, הוצאת עיקר מטפל, ארגון ומיפוי של מידע וידע, חיפוש סיבות לתופעות, עריכת השוואות, העלאת שאלות, חשיבה מסדר גבוה, הצגת טיעון, הסקת מסקנות, פרשנות אישית, יישום, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית והטלת ספק. בסוף תהליך העבודה יידרש התלמיד להגן על העבודה בכתב ובעל פה.


המשרד יחל בפיתוח המקצועי של המורים באמצעות הכשרות, השתלמויות למידת עמיתים, יצירת סביבות למידה חדשנית ועוד.

 

 

ביטול בחינות הבגרות בכיתה י' וביטול מועדי חורף לתלמידי כיתות יא' 

ביטול הבחינות יאפשר רצף לימודי לטובת תהליכי הוראה מתמשכים, העמקת הלמידה, שיפור חווית הלמידה ופינוי הזמן לטובת פעילות ערכית-חברתית ותרומה לקהילה.


במהלך השנים האחרונות עסקה מערכת החינוך בשיח של מדידה, כאשר העשייה החינוכית והערכית לא זכו לקבל ביטוי והוקרה מספקים. בתוך כך, כוונה והתמקדה הלמידה בתעשיית ציונים, שנשענה בעיקר על שינון ולא נותר פנאי לעיסוק בחשיבה מסדר גבוה והעמקה. כמו כן, נולדו תופעות בלתי רצויות, אשר התבטאו, בין היתר, בעומס מצטבר של מבחנים, שלא איפשר למורים ולתלמידים להקדיש זמן להקניית כלים החיוניים למאה ה-21.

מועד חורף יא' יפתח להבחנות רק לאוכלוסיות מיוחדות. 

 

חובת לימודי מדעים (1 יח"ל)

לענין זה יחשבו חמשת המקצועות: ביולוגיה, כמיה, פיזיקה, מדע וטכנולוגיה בחברה ומדעי הטכנולוגיה. לימודי המדעים יהוו תנאי לקבלת תעודת הבגרות.

 

השכלה כללית (אמנויות, חברה ורוח, שפות)

מקצוע אותו בוחר בית הספר ללמד לצורך העשרה. ניתן לבחור מתוך התחומים: אמנויות, חברה ורוח ושפות. לימוד המקצוע יהווה תנאי לקבלת תעודת הבגרות.


פעילות חברתית

החל משנת הלמודים הבאה, תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה ב-3 שנים (י', יא', י"ב) של מחויבות בקהילה ובחברה. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את תעודת הבגרות. התכנית משלבת כישורי חיים וחינוך חברתי קהילתי ומכשירה את הבוגר לקראת שירות משמעותי צבאי, לאומי ואזרחי ולקראת חיי אזרחות פעילה ויצרנית.

 

על מנת לעמוד בדרישות יתבקש התלמיד:
בכיתה י': 60 שעות מחויבות אישית ו-30 שעות פעילות קבוצתית
בכיתה יא': 60 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י'
בכיתה יב': 30 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י' ובכיתה יא'

 

 

חלופות בהערכה לכיתות י'

בגרות? מתחילים כבר בכיתה י'... עם הגשת עבודה

הידעתם? 30% מהציון בבגרות ניתן כבר בכיתה י' – בלי לחץ... ובכיף...


מגישים עבודה על נושא שאנחנו בוחרים - במקום להיבחן על חומר אחיד שנקבע לכולנו
 
הציון ניתן ע"י המורה שלנו... שליווה אותנו בתהליך - ולא ע"י בודק חיצוני שלא מכיר אותנו

אפשר לשפר את העבודה/ציון תוך כדי...בהתאם להצעות המורה והחברים במהלך השנה

הציון על העבודה מהווה 30% מהציון הכולל במקצוע – ונרשם בתעודת הבגרות כציון משוקלל

   

ככה נהנים מלמידה משמעותית,  מפחיתים מהעומס,  מבטיחים ציון נהדר כשלב א' בבגרויות

גם היום נגשים לבגרות כבר בכיתה י' - רק בדרך אחרת

בהיסטוריה ובלשון
בעבר - נבחנו בשאלון ראשון            שזיכה   ב 40% מהציון
וכיום  - מגישים הערכה בית-ספרית  שמזכה ב 30%  מהציון


במקצועות פנימיים
בעבר - היבחנות פנימית על המקצועות הפנימיים(1 יח"ל לכיתות שח"ר  במוט"ב)
וכיום -  היבחנות פנימית על השכלה כללית ומדעים


במקצועות חובה עפ"י בחירת ביה"ס
בעבר - לימוד כ-50% מהחומר לקראת היבחנות בי"א והיבחנות פנימית
וכיום -  הערכה בית ספרית על 30% מהחומר


במתמטיקה

בעבר - נבחנו בשאלון ראשון ב-3 יחידות למופת ולמחוננים  וכיום  - שאלון 883  לנבחנים צעירים


באנגלית

בעבר וגם כיום - לא נבחנו בכיתות י' (למעט מתקשים במיוחד)

מקצועות החובה: בבתיה"ס הממלכתיים נבחנים ב-10 יח"ל; בבתיה"ס דוברי הערבית נבחנים ב 11 יח"ל ;  בבתיה"ס במגזרים הממ"ד והחרדי נבחנים ב 14 יח"ל.
בכל המגזרים יש אפשרות להבחנות ב 30% מהחומר בכתה י'

 

אז מה השינוי ?

בעבר

כיום

חוויית הלמידה:
המרוץ אחר ההישגים
הוביל להתמקדות בפרקי ההיבחנות הנחוצים לבחינה החיצונית
הפחית את העיסוק בהשכלה כללית,
צמצם את העיסוק בערכים ובמעורבות
ויצר חוויית עומס שלא אפשרה העמקה

חוויית הלמידה:
הושם דגש על:

 • החוויה שבתהליך למידה משמעותית
 • על מגוון דרכי הוראה-למידה-הערכה,
 • על בחירת נושאים הרלוונטיים ללומד ולמלמד

לשם כך הוחלט על:

 • צמצום החומר הנלמד בכל המקצועות
 • הגשת חלופות הערכה בנושא הרלוונטי לתלמיד
 • היבחנות החיצונית רק מכיתה י"א

בנוסף:
נושאי השכלה כללית ומעורבות חברתית נכללו כחובה בבגרות

הוראה - בעבר:
 "teaching to the test"
הוראה בשיטה קונבנציונאלית
כש"חרב הבגרות" ברקע,

ההוראה - כיום:
מאפשרת דרכי הוראה מגוונות עם דגש על יצירת תהליך למידה משמעותי הרלוונטי למלמדים וללומדים

ארגון הלימודים  - בעבר:
נעשה בעיקר במקטעים, ב"מנות קטנות" בין מבחן למבחן ללא דגש על מיומנויות למידה

ארגון הלימודים – כיום:
ניתנה אוטונומיה לארגון הלימודים בראייה תלת שנתית ארוך טווח ולא קטוע תוך פיתוח תפקודי לומד במאה ה-21

הערכה - בעבר:
ההיבחנות החיצונית בכיתה י' היתה אחידה והובילה למדידה חיצונית זהה של בתי הספר והתלמידים
הציון התבסס על ההישג בבגרות ביחס לחומר אחיד

הערכה – כיום:
מושם דגש על תהליך הערכה בית ספרי, החלופות בהערכה מהוות 30% מהציון
הן ניתנות ע"י המורה תוך התייחסות אישית לתלמיד


 

בחינות בגרות

 

השינוי המהותי בתפיסה של בחינות הבגרות, משרת מטרה חינוכית המכינה את התלמיד לחיים ומעניקה משקל רב לקשר תלמיד-מורה ולשיקול דעתו של המורה בהערכת הישגי התלמידים. מערך ההערכה החדש יבחן מיומנויות רלוונטיות לעתידו של התלמיד ויפנה זמן ללמידה משמעותית.

בחינות בגרות בלמידה משמעותית

ארגון הלמידה בחטיבה העליונה לפני ואחרי השינוי

נושא

כיום

לאחר השינוי המוצע

מהות הלמידה

למידה מכוונת לבחינות חיצוניות

למידה משמעותית, המאפשרת העמקה ופיתוח מיומנויות חשיבה והתייחסות לאינטליגנציות מרובות

ארגון הלמידה

למידה מקוטעת ומשובשת באירועי בחינה רבים

למידה רציפה

(פינוי זמן ללמידה מעמיקה)

הגורם המעריך

הערכה חיצונית- אופי הערכה מוכתב

תמהיל בין הערכה בית ספרית מגוונת להערכה חיצונית- אמון במערכת

היקף החומר הנלמד

תכניות הלימודים אינן מתאימות לשעות הנלמדות בפועל

התאמה בין תכניות הלימודים להיקף השעות הנלמדות.

כ- 70% מהחומר – תכניות לרכישת הידע והמיומנויות בתחום הדעת- הערכה חיצונית.

כ- 30% תכניות לבחירה ולהעמקה – הערכה בית ספרית- אוטונומיה.

תנאי קבלה לאוניברסיטה

חובת מבחן פסיכומטרי

בוגרי התכנית החדשה יוכלו להתקבל ללימודים אקדמאיים ללא בחינה פסיכומטרית.

הקריטריונים לקבלה יגובשו ע"י ועדה משותפת שהוקמה למשרד חינוך ונציגי ור"ה ( ועד ראשי האוניברסיטאות ).

דרכי הערכה

בעיקר בחינות חיצונית בכתב

דרכי הערכה מגוונות: עבודות חקר, פרויקטים, תלקיט, תיקי עבודות , בחינות מתוקשבות, בחינות שטח וכיוצ"ב.

מספר אירועי בחינה חיצוניים לתלמידים שנבחנים ב- 21 יחידות לימוד (כ-30% מהתלמידים)

15

10 (צמצום של 30%)

מספר אירועי בחינה חיצוניים לתלמידים שנבחנים ב- 30 יחידות לימוד (כ-30% מהתלמידים)

17

11 (צמצום של 35%)

מספר אירועי בחינה חיצוניים לתלמידים שנבחנים ב- 41 יחידות לימוד (כ-30% מהתלמידים)

22

11 (צמצום של 50%)

לימודי מדעים

אין חובת למידה כתנאי לזכאות לבגרות

תנאי סף לזכאות לבגרות

השכלה כללית

אין חובת למידה

חובה ללמוד שני מקצועות מתחום אמנויות, חברה ורוח, שפות .

התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית

תכנית מחויבות אישית בכיתות י' בלבד ( 40% )

תעודת בגרות חברתית בחלק קטן מבתי הספר ( פחות מ- 10% ).

כלל תלמידי מערכת החינוך מחויבים למעורבות חברתית קהילתית במשך שלוש שנים כחלק מזכאות לתעודת הבגרות.

הנפקת תעודת הבגרות

ציונים חיצוניים - ניתנים על ידי משרד החינוך.

ציונים פנימיים – השלמה על ידי ביה"ס.

משרד החינוך ינפיק את התעודה כולה.

בתי הספר ישגרו את כל הציונים הבית ספריים החל מכיתה י'


פינוי זמן ללמידה משמעותית והעצמת המנהלים והמורים:

קריאת כיוון לאִשכול מקצועות הלימוד

במהלך השנתיים הקרובות (תשע"ה-תשע"ו) יצֹר המשרד תשתית לריכוז מקצועות הלימוד ב-3 אשכולות דעת. האשכול יכלול מקצעות בעלי זיקה של תוכן, מטרות ומיומנויות. מקצועות המתמטיקה והאנגלית ישארו במעמד נפרד, ולא יכנסו למסגרת האשכולות.

בנוסף למקצועות החובה התלמיד ייבחן לכל היותר בעוד 2 מקצועות בחירה.


האשכול יתבצע בשתי פעימות:

בפעימה הראשונה (תשע"ה):

אשכול "עברית": לשון וספרות
אשכול "ידע עם עולם ומדינה": היסטוריה ואזרחות
אשכול "מורשת ותרבות": תנ"ך, תושב"ע, מחשבת-ישראל, לימודי דתות

במסגרת פעימה זו, לא יתבצע מיזוג של מקצועות הלימוד. התלמיד ייבחן בכל מקצוע בנפרד, כאשר הציון הסופי יהווה שקלול של המקצועות הנכללים באשכול.

בפעימה השנייה (תשע"ו):

אופן ההבחנות בכל אשכול יקבע בשיח משותף עם כל הגורמים הרלוונטיים – מנהלים, מורים, תלמידים והורים.

תעודת הבגרות תותנה במטלות חקר (הערכה חלופית)


העבודה תהווה 30% מרכיב הציון הסופי של התלמיד.


מטלות החקר יהוו מרכיב בכל המקצועות, למעט מתמטיקה ואנגלית. מתכונת העבודות תקבע בהתאם להחלטת בית הספר. מטלות החקר יכשירו את התלמיד לקראת כניסתו אל עולם האקדמיה ויקנו לו כלים להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21. תהליך עבודת החקר יתפרס לאורך כל שנת הלימודים, כאשר המורה המקצועי ילווה את התלמיד באופן פרטני. הוא ידריך, יכוון ויסייע לו בגיבוש מטלת המחקר, הטמעת המיומנויות והעמקת הידע.


הדרישות מהתלמידים תהיינה מגוונות ותאפשרנה ביטוי למגוון אינטליגנציות. מטלות הביצוע יכללו, בין היתר, תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודת חקר, עבודה סמסטריאלית, מעבדה, כתיבת תכניות והצגתן באופנים שונים - הרצאה, מצגת או מיצג, וכן כל דרישה אחרת שתוביל את התלמיד להעמיק בנושא מתוך תכנית הלימודים ולהביא לידי ביטוי את ידיעותיו.


תהליך הלמידה יכלול קריאת מקורות מגוונים, הוצאת עיקר מטפל, ארגון ומיפוי של מידע וידע, חיפוש סיבות לתופעות, עריכת השוואות, העלאת שאלות, חשיבה מסדר גבוה, הצגת טיעון, הסקת מסקנות, פרשנות אישית, יישום, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית והטלת ספק. בסוף תהליך העבודה יידרש התלמיד להגן על העבודה בכתב ובעל פה.


המשרד יחל בפיתוח המקצועי של המורים באמצעות הכשרות, השתלמויות למידת עמיתים, יצירת סביבות למידה חדשנית ועוד.


בחינות בגרות

ביטול בחינות הבגרות בכיתה י' וביטול מועדי חורף לתלמידי כיתות יא'

ביטול הבחינות יאפשר רצף לימודי לטובת תהליכי הוראה מתמשכים, העמקת הלמידה, שיפור חווית הלמידה ופינוי הזמן לטובת פעילות ערכית-חברתית ותרומה לקהילה.


במהלך השנים האחרונות עסקה מערכת החינוך בשיח של מדידה, כאשר העשייה החינוכית והערכית לא זכו לקבל ביטוי והוקרה מספקים. בתוך כך, כוונה והתמקדה הלמידה בתעשיית ציונים, שנשענה בעיקר על שינון ולא נותר פנאי לעיסוק בחשיבה מסדר גבוה והעמקה. כמו כן, נולדו תופעות בלתי רצויות, אשר התבטאו, בין היתר, בעומס מצטבר של מבחנים, שלא איפשר למורים ולתלמידים להקדיש זמן להקניית כלים החיוניים למאה ה-21.

מועד חורף יא' יפתח להבחנות רק לאוכלוסיות מיוחדות.

חובת לימודי מדעים (1 יח"ל)

לענין זה יחשבו חמשת המקצועות: ביולוגיה, כמיה, פיזיקה, מדע וטכנולוגיה בחברה ומדעי הטכנולוגיה. לימודי המדעים יהוו תנאי לקבלת תעודת הבגרות.

השכלה כללית (אמנויות, חברה ורוח, שפות)

מקצוע אותו בוחר בית הספר ללמד לצורך העשרה. ניתן לבחור מתוך התחומים: אמנויות, חברה ורוח ושפות. לימוד המקצוע יהווה תנאי לקבלת תעודת הבגרות.


פעילות חברתית

החל משנת הלמודים הבאה, תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה ב-3 שנים (י', יא', י"ב) של מחויבות בקהילה ובחברה. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את תעודת הבגרות. התכנית משלבת כישורי חיים וחינוך חברתי קהילתי ומכשירה את הבוגר לקראת שירות משמעותי צבאי, לאומי ואזרחי ולקראת חיי אזרחות פעילה ויצרנית.

על מנת לעמוד בדרישות יתבקש התלמיד:
בכיתה י': 60 שעות מחויבות אישית ו-30 שעות פעילות קבוצתית
בכיתה יא': 60 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י'
בכיתה יב': 30 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י' ובכיתה יא'

דוגמאות מהשטח

 

תורה שבעל –פה (ממלכתי)

עבודת חקר בתורה שבעל-פה: ניסוח שאלה, איתור, מיון והערכת מקורות (חז"ל עד העת החדשה), בעזרת מאגרי מידע מתוקשבים. ניתוח, כתיבת עבודה, פרזנטציה והערכת עמיתים.
לצפייה בתלמידים הלומדים תלמוד בדרך החקר.

 

"מסע בעקבות הסנהדרין": לימוד מקורות על ישיבת ארץ ישראל בשילוב סיורים באתרי מורשת: הכנת "תעודת זהות" לאתר, לחכמים שפעלו בו ולחידושים המשמעותיים שהתחדשו בו.
הכנת מצגת, ניתוח מקורות, הצגתם לכיתה וניהול דיון ערכי.

 

"אני וסביבתי, אורח חיים בריא ועולם בר-קיימא": למידה משמעותית ותהליך חקר תוך שימוש בסביבה מתוקשבת עשירה באתר "סנונית": אתר ייעודי ללימוד עצמי ובו מבחר מקורות, ביאורים, משימות חקר, סרטונים, קישורים למידע אקטואלי, חידונים , משחקונים ועוד..
"תלמודטרון" המחזת נושאים וסוגיות מן התלמוד בכלים מעולם התיאטרון, תהליך המהווה "מדרש מודרני" לספרות חז"ל.

מה בין מתמטיקה ללמידה משמעותית - חוזר מפמ"ר


למידה משמעותית בתרבות ישראל: תהליכי הוראה - למידה - הערכה

המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" מתווה עקרונות מנחים של הבניית ידע ויצירת מערך לימודי רחב ומשמעותי, הפתוח לפרשנות ולביטוי ערכי, הן בתהליכי ההוראה - למידה - הערכה והן בתרבות הבית ספרית.
תכנית הלימודים יוצרת תהליך דינמי, רב - ממדי המשלב רבדים הכרתיים, רגשיים והתנהגותיים, הקשורים ביחסי גומלין עם קהילות ועם מעגלי שייכות, ומקדמים תרבות של שיח במעגלים שונים.
תהליכי ההוראה - למידה - הערכה בתרבות ישראל מקשרים בין הקניית ידע לבין שיח זהות משמעותי וחוויה קהילתית.
תהליכי הוראה למידה
הערכה חלופית - מאגר משימות בתרבות ישראל

קורסים לאגף מחוננים - למידה משמעותית:

קורס "תודעה" רון ורדי ראשל"צ

מהי קבוצת המזל שלי עודד אברהם מהמרכז בהרצליה

מה ניתן לראות הלילה בשמיים עודד אברהם מהמרכז בהרצליה

עיין ערך – חוברת חיבורים של תלמידי ליאו באק

תרחיש מקוון על מלחה"ע תלמידי ליאו באק

פרוייקט רב-תחומי "המנהיג האידיאלי" בי"ס "אוהל שם"

לאן נעלם החושך – יוסי אסטרייכר מהמרכז באורנים

מציאות ודמיון –קורס ראשון בפילוסופיה –גדי איתי

קורס של מרכז מדע ודעת כרמיאל. בקורס זה התלמידים מתנסים בקריאת טקסטים מדעיים באופן ביקורתי. התלמידים מתחקים על עקבותיהם של טקסטים מדעיים עליהם מתבססות כתבות פופולריות בעיתונות היומית

לקראת למידה משמעותית - המודל להוראה לקראת למידה משמעותית נשען על תיאוריות לפיהן תהליך הלמידה הוא פנימי, אישי ומתרחש בתודעה של הפרט. במודל יש שלושה מעגלים שנמצאים באינטראקציה זה עם זה: למידה, מושאי למידה והוראה. הסבר על המודל

למידה משמעותית בדרך החקר
בפורטל למידה משמעותית של הפיקוח על מדע וטכנולוגיה ניתנות דוגמאות לחומרים ולסביבות למידה. העיסוק המפורש במיומנויות חקר מזמן הבניה של ידע, הבנה ושליטה טובה בתכנים מדעיים כמו גם טיפוח חשיבה מסדר גבוה.
בתהליך זה נדרשת אחריות ומעורבות של הלומד, עבודת צוות ושיתופיות.


הכנה לצה"ל תכנית של משרד החינוך
תוכנית ייחודית להכנה לשירות משמעותית בצה"ל ומשלבת התנדבות ומעורבות.
התוכנית, עצמ"ה, מקדמת ערכים, ציונות ומנהיגות
הפעילות מתקיימת בבתי ספר: איש שלום בכפר יונה, רבין בתל מונד, רבין בגן יבנה, עמל ברמלה, גינזבורג האורן בגדרה

ובכיתה יא'

 

סרטים:

בביה"ס ישיבה תיכונית אמי"ת נחשון, בית שמש מציגים את תהליך הלמידה בדרך החקר הממירה היבחנות בהיסטוריה ממ"ד. בסרטון מוצגים שני תלמידים מכתה י"ב מציגים את עבודתם

המהלך בבית הספר נתמך ומלווה על יד המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת היסטוריה בממ"ד, אגף רוח וחברה ומטה החינוך לחשיבה, אגף א' לפיתוח פדגוגי. לפניות- שרה שאנני, מדריכה היסטוריה ממד: sshanani@gmail.com

תכנית ייחודית באזרחות של למידה בדרך החקר הממירה הבחנות ב-2 יח"ל חובה. התכנית כוללת בחינה פנימית וכתיבת עבודת חקר.

תכנית להמרת בחינת בגרות בעבודת חקר של המזכירות הפדגוגית, תחום חינוך לחשיבה+ מחוונים להערכת העבודה.

מאמרים

עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד, כאחת ממשימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות, לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים.

תיכון הגליל נצרת
בית הספר הגליל – תיכון עירוני ניסויי בנצרת מתמקד בניסוי "מעורבות אזרחית פעילה" כאשר הדגש הוא על אחריות הפרט (התלמיד, ההורה, המורה) על כל מה שמתרחש בסביבתו, בעיה של החיים הציבוריים וזאת, בנוסף לחומר תיאורטי משלים סביב החברה האזרחית. אלה מהווים יחידת בגרות ייחודית לבית הספר.
בבית הספר, השינוי משתקף בעקרונות: מורות אחרת, הורות אחרת, מנהיגות אחרת

בית הספר הניסויי שלל שנתי "כדורי"
בגליל התחתון מאכלס בתוכו כ- 1600 תלמידים בני האזור ותלמידי פנימייה ממקומות שונים. בית הספר קיבל את התואר "בית ספר חכם". השיעורים משלבים הוראה מתוקשבת, שימוש בתוכנות שעושות את ההוראה מעניינת וחווייתית יותר.

החיים בארץ הרב תרבותי מפגישים את בני הנוער עם מגוון של אנשים, דתות ותרבויות.
המפגש עם האחר יכול לעורר קונפליקטים והתנגשויות והנער זקוק להכוונה ולגשר אל האחר על מנת שיחיה בשלום עם עצמו ועם האחר.
המוטו של בית הספר הוא "רב תרבותיות דרך חיים".
מצורף בזה קישור להנחלת "רב תרבותיות דרך חיים" באמצעות הוראת הספרות.

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  07/02/2016