education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תכניות תומכות הוראה
נוער שוחר מדע
 

 

המחלקה לנוער שוחר מדע עוסקת בחינוך הבלתי פורמלי למדע וטכנולוגיה, המתקיים ביחידות נוער שוחר מדע במוסדות אקדמיים - אוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר ופיתוח.

שיתוף הפעולה החינוכי בין המערכת האקדמית ומשרד החינוך בארץ הוא מודל ייחודי בעולם, שמטרתו להרחיב את השכלת התלמידים המתעניינים במדע ובטכנולוגיה ולהפגישם עם אנשי סגל העוסקים במחקר. במסגרת זו מוצעות לתלמידים פעילויות רבות המהוות העשרה, העמקה והרחבה של נושאים הנלמדים בחינוך הפורמלי. כמו כן מתאפשר לתלמידים להיפגש עם מדענים, חוקרים ואנשי אקדמיה במעבדות ובאוניברסיטאות שבהן מתקיימת הפעילות.

הפעילות המוצעת היא מגוונת ורחבת היקף הן מבחינת הנושאים המוצעים, הן מבחינת הפיזור ברחבי הארץ והן מבחינת אוכלוסיית היעד. הפעילויות הן ייחודיות ומעבירים אותן אנשי אקדמיה תוך כדי שימוש בציוד ובחומרים המצויים במוסד המארח.

 

סוגי הפעילויות העיקריים

חוגים - מיועדים ליחידים הבאים מבחירה אישית בשעות שלאחר הלימודים או בחופשות ועוסקים בתחומים המעניינים אותם.
ימי עיון - מיועדים לכיתות בית הספר המגיעות עם מוריהן בשעות הלימודים. ימי עיון אלה עוסקים בתחומים הקרובים לתכנית הלימודים ומהווים העשרה, הרחבה והעמקה בהתאם לבחירת בית הספר.
פרויקטים מיוחדים וסדנאות מחקר - מיועדים לקבוצות תלמידים בהיקפים שונים, העוסקים בנושאים שונים על פי בחירתם.
מחנות קיץ - מגוון פעילויות בנושאים מדעיים טכנולוגיים בשילוב נושאים מתחום ההומניסטיקה בהיקף של עד 30% בקירוב ממגוון הנושאים.

הפעילות מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר האחראים להיצע הנושאים ולמגוון התכנים על פי תחומי הדעת הנלמדים ונחקרים במוסדותיהם. הפעילות נועדה לאפשר לתלמידים גישה לנושאים ולתחומים שאינם נכללים בתכנית הלימודים של בית הספר, להציג בפניהם דרכי עבודה ושיטות מחקר מודרניות וליצור קשר ישיר עם העוסקים במלאכה.


פעילויות החוגים, סדנאות המחקר וחלק מהפרויקטים המיוחדים מיועדים לבני נוער סקרנים ומתעניינים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ללא בחינות כניסה.


ימי העיון וחלק מהפרויקטים המיוחדים מיועדים לכלל תלמידי חטיבות הביניים והחטיבה העליונה כחלק מהפעילות הבית-ספרית, בהיותם כאמור ימי העשרה והעמקה העוסקים בנושאים הקשורים לתכנית הלימודים. בימים אלו התלמידים נחשפים לנושאי הלימוד מזווית ראייה שונה, במפגש עם אנשי מחקר במוסד האקדמי תוך כדי שימוש בציוד ובמעבדות המזמנות להם חוויה שונה ומעניינת.

תחרויות מדע ואולימפיאדות בתחום המדע והטכנולוגיה

תחרויות אלו מתקיימות במוסדות אקדמיים ובמוזיאוני מדע, בנושאים מדעיים וטכנולוגיים, לבני נוער בגילאי העל יסודי. התחרויות הן ארציות או בינלאומיות.
מטרת כל התחרויות היא הגברת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות תחומים אלו ויצירת הזדמנות לעסוק בהם בצורה בלתי פורמלית. מטרה נוספת היא קידום העניין והסקרנות של התלמידים המצטיינים והבולטים ביותר בתחומי הדעת השונים במדע וטכנולוגיה.
המוסדות המקיימים תחרויות אלו מפרסמים את מהלך התחרויות ומועדיהן בבתי הספר ובאמצעי התקשורת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2016  

עדכוני rss