education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
פרויקטים ותוכניות
שילוב חרדים בנים בחינוך הטכנולוגי
 

תוכן עניינים:

 

מכתבים למנהלים:

פתח דבר

בישראל כ-8% מכלל האוכלוסייה היהודית (מגיל 20 ומעלה), מגדירים את עצמם "חרדים".‏ שיעור ההשתתפות של הציבור החרדי בישראל במעגל התעסוקה נמוך יחסית, הן לשאר האוכלוסייה והן לריכוזים חרדיים אחרים בעולם, וזאת בגלל העדפתם של רבים מהגברים להקדיש את חייהם ללימוד התורה. לעומת זאת, שיעור המועסקות בקרב הנשים גבוה יותר.


שיעור התעסוקה של גברים חרדים בגילאי העבודה 64-25 עמד בשנת 2008 על 40%, והוא השיעור הנמוך ביותר מבין שיעורי התעסוקה של גברים בהשוואה לכל המגזרים.

בעשור האחרון החלו להישמע יותר ויותר קולות בתוך המגזר החרדי שקראו ליציאה לעבודה וללימוד מקצועות חדשניים. הדבר נובע בעיקר ממצוקה כלכלית גוברת והולכת, ומהקושי לקיים את עולם התורה שהגיע לממדים גדולים.


בעולם החרדי יש תלמידים שנשרו מהישיבות וזקוקים למענה חינוכי. מדובר בתלמידים מרקע חברתי-כלכלי נחשל ובעלי קשיים לימודיים; כשצעירים אלה מבקשים לצאת לעולם העבודה, הם נתקלים בקשיים שכן רמת האנגלית והמתמטיקה שלהם אינה מספקת, והם חסרים בידע ומיומנויות רלוונטיות נוספות כדי להשתלב בשוק העבודה.


נראה שהחינוך הטכנולוגי יכול להוות פתרון לצעירים אלה – לימוד לתעודה טכנולוגית המורכבת מ-14 יחידות לימוד; תעודה זו  מורכבת מ-7 יחידות לימוד עיוניות - שהדגש העיקרי בהן הוא על לימודי האנגלית והמתמטיקה, ו-7 יחידות לימוד טכנולוגיות - שהדגש בהן הוא על רכישת הידע והמיומנויות הטכנולוגיות בתחום מסוים. 


לימודים לתעודה כזו יכולים לתת אופק תעסוקתי לצעירי המגזר החרדי ולאפשר להם להמשיך וללמוד לימודי קודש לצד רכישת התעודה הטכנולוגית; זאת ועוד - לימודי התעודה הטכנולוגית מאפשרים לימודי המשך ללימודי טכנאים והנדסאים, ובכך נותנים אופק גם ללימודי המשך על תיכוניים.


אף על פי שהחינוך הטכנולוגי יכול לתת מענה לתלמידים חרדים הנושרים מרקע חברתי–כלכלי נחשל, שיעור התלמידים החרדים המשולבים בחינוך הטכנולוגי נמוך ועומד על 5% בלבד. בקרב הבנים המצב חמור עוד יותר, ושיעורם עומד על 0.8%. התופעות המוזכרות לעיל ייחודיות למגזר החרדי, ומטרת תקנת "שילוב בנים חרדים בחינוך הטכנולוגי" היא לשנות את המגמה.


לבנות במגזר החרדי נפתחו טכנולוגיות הנותנות אופק תעסוקתי הולם ומענה חינוכי פדגוגי. לא כך לגבי הבנים, ומכאן הצורך בקריטריונים אלה.

 
 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2017  

עדכוני rss