education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
הנחיות כלליות וטפסים
 
 

הנחיות תשפ"א


תשפ"א - הנחיות משרד החינוך

 

תשפ"א - מסמכי התאמות למקצועות הלימוד

 

 

מגמת עיצוב אופנה ותלבוושות 2020

מילוי הציון במערכת שלובית ודווח של המורה  המלווה – על ידי  רכז מגמה ואו אחראי בחינות בגרות בית ספרי בהתאם להנחיות אגף הבחינות כל שנה.

 

מקצוע מוביל אמנות שימושית-עדכון הנחיות ינואר 2021 לתשפ"א  

מקצוע מוביל:  אמנות שימושית
שאלון 816381/ 816371
עבור תלמידים אשר ייבחנו חיצוני ( מועד בחינה: קיץ 2021,  יפורסם על ידי אגף הבחינות)
חלק א:
שאלות 2-1
התלמיד יענה על שאלה אחת מתוך שתים בלבד - 20 נקודות

חלק ב
(שאלות 3-10) או ג  ( שאלות 18-11)  או ד (שאלות 19-26)
במקום חמש שאלות מתוך שמונה בכל שנה, התלמיד יענה על ארבע שאלות מתוך שמונה - 20 נקודות כל שאלה


תלמיד הזכאי להקלות, יקבל הקלות כמו כל שנה.

שאלון 816361 - תוכנית חדשה
היבחנות במתכונת החדשה, דורשת אישור מראש של הפיקוח על המגמה בתשפ"א
ולפיכך
רק בתי ספר אשר נרשמו מראש עד דצמבר 2020 וקבלו אישור לשאלון זה על ידי הפיקוח, רשאים לשייך שאלון זה לתלמיד .
להלן הנחיות
עבור תלמידים אשר ייבחנו חיצוני ( מועד בחינה: קיץ 2021,  יפורסם על ידי אגף הבחינות)
חלק א:
שאלות 2-1
התלמיד יענה על שאלה אחת  מתוך שתים בלבד  -  20 נקודות.

 

הנחיות כלליות - מקצוע מוביל "אמנות שימושית" 


מבנה הבחינה

חלק א חובה  = 20% מציון הבחינה.
התלמיד יענה על שאלת UNSEEN אחת מתוך שתיים. 
בנוסף התלמיד יענה על שאלות עבור חלק ב' מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני או על חלק ג היבטים בהיסטוריה של העיצוב  בהתאם למה שלמד.
התלמיד יענה על חמש שאלות מתוך שמונה כל שאלה 16 נקודות=  80% מציון הבחינה .

 

האם קיימת התאמה לתלמידים בעלי לקויות למידה בבחינת הבגרות החיצונית (היקף 70% )?
להלן הנחיות ל מבחנים מותאמים

 

באיזו שנה ניתן לגשת לבחינת הבגרות במתכונת החדשה ?

• בתי ספר המלמדים את התכנית במשך שנתיים:
חלק א ובנוסף חלק ב או ג . יוכלו כבר בתשפ"א להגיש את תלמידי י"א לבחינת בגרות לפי סמל שאלון חדש 816361 (שאלון חלופי ל816381)  ובתנאי שהתלמידים מוכנים לדרישות הבחינה.

• בתי ספר אשר מלמדים את התכנית במשך שלוש שנים:
חלק א ובנוסף חלק ב או ג , רק בתשפ"ב יוכלו תלמידי י"ב להבחן בשאלון 816361 (שאלון חלופי  ל 816381)  

למען הסר ספק -  תלמידי י"ב תשפ"א לומדים לפי מבנה התוכנית הישנה ולפיכך ייגשו לבחינה סמל שאלון 816381 מגזר כללי  ו816371 שאלון עבור מגזר דתי/חרדי.

בתי ספר ב"תכנית הפיילוט"בהובלת ד"ר נעם טופלברג
ניגשים כבר בתשפ"א לבחינת בגרות במתכונת חדשה .


האם בתי הספר השותפים בתוכנית "חלוצי הערכה"  נדרשים ללמד עלפי התוכנית החדשה?
חומרי התוכן מבוססים על התוכנית החדשה עבור כיתה י' וכיתה י"א תשפ"א .
כל בית ספר "חלוץ" ימשיך לפתח את גישת ההוראה –למידה -הבחנות  בהתאם להגשת התוכנית ולאשור שניתן בעבר על ידי "  וועדת חלוצי הערכה"
(זאת אומרת לשאלה איך ילמדו - כאן תבוא לידי ביטוי הגישה החדשה בכל בית ספר)

 

מקצוע מוביל ב' - אמנות שימושית  הערכה בית ספרית בהיקף 30%:
סמל שאלון - 816283
מחוון להערכה חלופית 30% בית ספרית במקצוע מוביל אמנות שימושית

הנחיות למילוי ציון בית ספרי – מילוי הציון במערכת שלובית ודווח של המורה  המלווה – על ידי  רכז מגמה ואו אחראי בחינות בגרות בית ספרי בהתאם להנחיות אגף הבחינות כל שנה

 - על ידי אגף הבחינות יש לעקוב אחר הנחיות לתשפ"א 

 

עבור נבחני משנה :

שאלונים  816282 / 816272

תכנית לימודים אשכול ב'

 

מבחנים מותאמים

 

 

 

  זכויות יוצרים - הנחיות

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2021  

עדכוני rss