education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
 אישור פרויקט גמר
 
 

 

מקצוע מוביל

התאמת דרכי הבחנות

עבור תכנית לימוד מוביל ישנה - התאמת דרכי הבחנות לתלמידים לקויי למידה  בשאלונים  816102 + 816201

עבור תכנית לימוד מוביל חדשה (תש"ף) - הנחיות אגף שפ"י שנעשו בתיאום עם מפמ"ר אומנויות העיצוב בנושא התאמות בדרכי הבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה


הנחיות חוזר מנכ"ל התשע"ה 2/א  קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשע"ט

 

מבחנים חלופיים

אגף הבחינות מאשר לקיים בחינה כשאלון בית ספרי כאשר במהלך מועדי בחינות הבגרות מתקיימת חפיפה בתאריכי בחינות הבגרות של המגמה עם בחינה אחרת

אישור לבחינה חלופית בית ספרית

 

מקצוע התמחות

טופס הצעה לפרויקט גמר ב5 יח"ל סמל 891589 יעלה למוקד מקצוע כל שנה עד לתאריך 15 בנובמבר לאישור הפיקוח

ביחד עם הזנת הטפסים, בית הספר מוסר דיווח לפיקוח על כמות הנבחנים ביחד עם ת.ז. של כל תלמיד, הטופס הוא עבור צוות תלמידים, כך שמזינים את הטופס רק לתלמיד אחד מהצוות.
הזמנת הבוחנים – שיבוץ בוחנים – העלאת ספר פרויקט לביקורת יעשה ע"י אחראי בחינות בגרות בבית הספר ובהתאם להנחיות אגף הבחינות

 

טפסים

 לאתר מוקד המקצוע

 

 

הצטרפות למאגר בוחנים ומעריכים באגף הבחינות 

מאגר שבו מאושרים הבוחנים ומעריכי הבחינות באחריות המרב"ד. מורה שעובד במערכת החינוך, העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, רשאי להיכנס למערכת זו ולהירשם כמועמד לבוחן או למעריך.
המורה מתקבל להערכה רק לאחר אישור מנהלתי ופדגוגי.
לביצוע ההרשמה למאגר יש לקרוא את ההנחיות בחוזר מנכ"ל , להיכנס לכתובת

http://experts.education.gov.il למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים.

את כל שלבי ההרשמה יש לבצע לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור שנת הלימודים העוקבת וזאת שאחריה.

 

רשיונות הוראה

בקשה לרשיון הוראה בנתיב הטכנולוגי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/09/2020  

עדכוני rss