education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
טכנאים
עבודות גמר
 

 

רציונל

 קובץ ריכוז ההנחיות לתיעוד עבודת גמר בהנדסת מכונות

 מצגת הסבר לתהליך ההערכה (המפורט בדף זה)

**שימו לב, תהליך ההערכה זה הינו שילוב מאוזן של הערכה מעצבת עם מרכיב קטן יחסית של הערכה מסכמת.

 

הערכת העבודה תתבצע על-ידי מעריך חיצוני שיקבע במשרד החינוך. הערכה מפורטת של המנחה תישלח במקביל להגשת העבודה ולא פחות מ-10 ימים לפני מועד מפגש הערכה. המנחה יעריך את התלמיד ועבודתו בהתאם לקריטריונים ברורים ומפורטים בהן מוערכת עבודת גמר טכנולוגית.

 

המעריך יקרא את העבודה, יעריך אותה ולאחר מכן ייפגש המעריך עם התלמיד וישוחח עמו על העבודה ויעריך את יכולתו ואת עבודתו. הפגישה עם התלמיד בבית הספר תיערך, לאחר תיאום מראש, עם רכז-המגמה, המנחה והתלמיד.  לשם הצגת עבודת הגמר יכין התלמיד או הצוות הרצאה מסודרת בליווי מצגת של כ-10 דקות, כאשר משך הזמן הכולל של המפגש יהיה בין חצי לשלושת-רבעי שעה.

תכני עבודת-הגמר נבחרים בהחלטה משותפת של התלמיד והמנחה. התהליך הטכנולוגי שהתלמיד מציג מעיד על יכולתו בפתרון בעיות מסוג זה והבנתו לגבי תהליך. בתיאור העבודה, על התלמיד להתמקד ולהרחיב בארבעה חלקים (תת-בעיות) של הפתרון השלם, בהם הוא מאמין שהוא במיטבו. כדי לסייע לתלמיד בבחירת הנושאים, יש לוודא שידועים וברורים לו הקריטריונים להערכה.

 

 מחוון הערכה במכטרוניקה, 5.12.2010

 

הערכת המנחה ומעריך עבודת-הגמר תעשה בהתאם לקריטריונים ברורים ומפורטים:

 

א. הערכת העבודה בעקבות קריאת העבודה

 1. צורת ההגשה וסגנון הכתיבה: מקורות, עבוד מקורות, ארגון החומר ובנית ראשי פרקים, כתיבה, ואסתטיות. 
 2.  נושאים נבחרים של התלמיד או הצוות בתהליך עבודת-הגמר: חקר, הסקת מסקנות ויכולת חיפוש מידע.
 3.  התהליך הטכנולוגי: שימוש נכון ומספק בעקרונות התיכון: איסוף נתונים, ממגוון מקורות מידע והכנת מפרטים עבור סימולציות, דגמים ומוצרים.

ב. הערכת ידיעותיו של התלמיד

 1.  ידע כללי בתחום מקצוע ההתמחות ובתחום בו עוסקת עבודתו: עקרונות טכנולוגיים, מדעיים ותהליכים טכנולוגיים שהם הרקע לעבודה ותרגום העקרונות המדעיים והטכנולוגיים לפיתוח המוצר.
 2.  ידע והבנה בנושאי העבודה: סביבת הבעיה והפתרון, סוגיות, דילמות, ממצאים, מסקנות ומשמעותן, שגיאות וחולשות בעבודה.
 3.  יכולת התלמיד בהפגנת מקוריות ויצירתיות בתהליך העבודה ובתוצרים: תהליך הפיתוח, עצמאותו והיוזמה שנקט במהלך העבודה וכמובן הרושם הכללי של תוצרי העבודה - מעוררי עניין, מקוריים ואסתטיים.

 

מעריך העבודה

מעריך העבודה יקבע על-ידי הפיקוח המקצועי לפי הכישורים הבאים:

 1.  בעל ידע אקדמי בתחום בו בוצעה העבודה.
 2.  בעל ניסיון בהוראה והנחיה של עבודת-גמר טכנולוגית מדעית. בבית ספר המגיש מספר עבודות, יתכן מצב בו ימונו מספר מעריכים, לפי תחומי הדעת העיקריים של עבודות הגמר.

 

הרכב ציון עבודת-הגמר

הציון השנתי יורכב מהערכת מנחה העבודה ומציון משוקלל דו-שנתי במקצוע שיינתן על-ידי בית הספר. לפיכך, הציון הסופי בעבודת הגמר 5 יח"ל יורכב מציון משוקלל במקצוע 25%, מהערכת מנחה העבודה 25% והערכת המעריך החיצוני 50%.

 

קריטריונים להערכת עבודת גמר

בהערכת עבודת-גמר, קיימים קריטריונים ברורים ובתוכם מפורטים קריטריונים המיוחדים לעבודה טכנולוגית. עקב מגוון התחומים בעבודות הגמר הטכנולוגיות, יתכן כי חלק מהקריטריונים אינם רלוונטיים או אינם מספקים ולכן יש צורך אולי בהוספת קריטריונים. במקרים אלה, מומלץ לשנות את הקריטריונים ובתנאי שתישמר התפיסה הכללית.

 

הערכת העבודה

א. הערכת העבודה בעקבות קריאת העבודה

 1.  צורת ההגשה וסגנון הכתיבה - עשר נקודות.
 2.  התייחסות לכלים טכנולוגיים ומדעיים - עשרים נקודות.
 3.  התהליך הטכנולוגי - עשרים נקודות.
 4.  נושאים נבחרים של התלמיד או הצוות בתהליך עבודת-הגמר - עשרים נקודות.

ב. הערכת העבודה בעקבות השיחה עם התלמיד

 1.  הוכחת ידע והבנה באופן כללי - עשר נקודות.
 2.  הוכחת ידע והבנה בנושאי העבודה - עשר נקודות.
 3.  גישה מקורית ואסתטיקה של המוצר - עשר נקודות.

 

פירוט הקריטריונים -הערכת העבודה בעקבות קריאת העבודה

 

א. צורת ההגשה וסגנון הכתיבה - עשר נקודות.

 

 1.  העבודה קריאה ואסתטית, מאורגנת ומובנה.
 2.  צורת העריכה מאפשרת התמצאות נוחה - עמודים ממוספרים, פרקים מובחנים, רווחים.
 3.  סגנון ענייני, עברית תקנית כאשר העבודה מהוגת היטב.

 

ב. התייחסות לכלים טכנולוגיים ומדעיים - עשרים נקודות.

 

 1.  תיאור העבודה והתוצאות: התהליך הטכנולוגי מפורט, התהליך המחקרי בוצע כיאות, הציוד והמערכות שהופעלו מתוארים באופן מפורט ומלא, הצגת נתונים תהליכים וממצאים בצורה עניינית תוך שימוש בגרפים ובטבלאות. הצגת תרשימי זרימה ותרשימים לוגיים, שימוש באיורים מתאימים.
 2.  סיכום העבודה (דיון ומסקנות): פירוש הממצאים נכון. פירוש התוצאות חד-משמעי. התוצאות מתייחסות לאילוצים ולדרישות. קיימת התייחסות ביקורתית של התוצאות הן כלפי האילוצים והדרישות והן לגבי פתרונות חלופיים. המסקנות נגזרות מהממצאים.
 3.  קיום נספחים רלוונטיים.

 

ג. התהליך הטכנולוגי - עשרים נקודות.

 1.  שימוש נכון ומספק במשאבים בחומרים וברכיבים קיימים, כולל שימוש במעבדות, בסדנאות ובמחשבים לשם בניה ועיצוב המוצר.
 2.  שימוש נכון ומספק בעקרונות התיכון: איסוף נתונים, ממגוון מקורות מידע ושימוש בבסיסי נתונים, הכנת מפרטים עבור סימולציות ודגמים, בניית מודלים ודגמים, יכולת לשלב מחשב ככלי תכנוני והצעת פתרונות חלופיים.
 3.  תכונות, ביצועים ועיצוב מוצרי הביניים והמוצר הסופי, כולל עמידה בדרישות הבסיסיות והתמודדות עם אילוצים שנוצרו במהלך העבודה.
 4.  שילוב גורמים הקשורים לפיתוח וסביבת המוצר הסופי, כגון: שיקולים כלכליים, שיקולים חברתיים ושיקולים סביבתיים.
 5.  מקוריות במהלך הפיתוח ובתוצר עצמו.

 

ד. נושאים נבחרים של התלמיד או הצוות בתהליך עבודת-הגמר - עשרים נקודות.

 

 1.  נושאי חלק זה נבחרו על-ידי התלמיד והם יכולים להיות מתחומי עשייה שונים: חקר ביבליוגרפי, חקר מדעי, תהליך טכנולוגי, עיצוב המוצר ועוד. לפיכך, הנושאים יוערכו בדומה למתואר בסעיפים 2 ו-3 לעיל בהקשר המתאים.
 2.  הערכת העבודה בעקבות השיחה עם התלמיד:

 

ה. הוכחת ידע והבנה באופן כללי - עשר נקודות.

 

 1.  יכולת התלמיד לשוחח על הרקע לעבודתו: סביבת הבעיה ופתרונה לפי מאפיינים שונים - אנושיים, חברתיים, תרבותיים, כלכליים, אקולוגיים, פיזיים.
 2.  יכולת התלמיד לשוחח על תחום בו עוסקת עבודתו ולהסביר עקרונות מדעיים ותהליכים טכנולוגיים.

 

ו. הוכחת ידע והבנה בנושאי העבודה - עשר נקודות.

 

 1.  יכולת התלמיד להסביר כל סוגיה בעבודתו.
 2.  יכולת התלמיד להסביר ממצאים.
 3.  יכולת התלמיד להסביר את המשמעות ממסקנות שקיבל.
 4.  יכולת התלמיד להתייחס לשגיאות, נקודות בעייתיות וחולשות בעבודה.
 5.  יכולת התלמיד לשוחח על תרגום העקרונות המדעיים והטכנולוגיים לפיתוח המוצר.

 

ז. גישה מקורית ואסתטיקה של המוצר - עשר נקודות.

 

 1.  ניכרת מעורבות אישית תוך הרחבת העבודה ביוזמת התלמיד.
 2.  מורגשת גישה מקורית ויצירתית בתהליך הפיתוח.
 3.  רושם כללי של המוצר - מעורר עניין, מקורי ואסתטי.

 

=> להמשך קריאה על עבודות גמר (טפסים, דוגמאות וכו), תוכלו למצוא תחת ספריית תיכון>עבודות גמר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2014  

עדכוני rss