education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תקשוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
עדכוני פיקוח
 

  תכנית לימודים תשע"ה ע"פ הרפורמה החדשה


   רמת הלימוד במגמת תקשוב

על פי המלצת ועדת המקצוע ובהתאם להחלטת המינהל למדע וטכנולוגיה, אגף טכנולוגיה והפיקוח על הוראת מגמת תקשוב, הריני להפנות את תשומת לבכם שהתלמידים הלומדים במגמת תקשוב חייבים לצבור לפחות 7 יחידות לימוד במקצועות המגמה (מקצוע מדעי - פיזיקה או ביולוגיה,או כימיה או מדעי הטכנולוגיה, מקצוע מוביל ומקצוע ההתמחות).


על התלמיד לצבור לפחות 3 יח"ל במקצוע המוביל ולפחות 3 יח"ל במקצוע ההתמחות.
לימודים שאינם כוללים את ההיבחנות במקצוע המוביל וההתמחות, אינם צוברים ידע המצדיק לימודים במגמת תקשוב.


במידה ובית הספר מסליל את תלמידיו להיבחנות שהיא פחות מדרישה זו, הפיקוח יחד עם אגף טכנולוגיה ישקול את סגירת המגמה.

  נוהל נבחני משנה

         תלמיד יוכל לגשת כנבחן משנה לבחינה במקצוע "תשתיות מיחשוב

         תקשוב" (מקצוע התמחות בנתיב הטכנולוגי במגמת הנדסת תוכנה) רק

         אם יתקיימו התנאים הבאים:

 

    1. לומדים את המקצוע בבית הספר באותה שנה שהתלמיד מבקש להיבחן כנבחן משנה. אם לא לומדים באותה שנה - יש להפנות את התלמיד להשלמה על פי הנחיות אגף הבחינות (אולי בבית ספר אחר - יש צורך בציוד מעבדה. אגף הבחינות רשאי על פי שקולו להחליט שהבחינה לא תתקיים).
    2. התלמיד למד במגמת תקשוב וסיים את לימודיו בכיתה יב` בהיותו תלמיד במגמה (דווח במערכת הדיווח של החינוך הטכנולוגי).
    3. נהלי הבחינה הם על תוכנית הלימודים הנלמדת בשנת הבחינה בבית הספר במקצוע "תשתיות מיחשוב ותקשוב" (בפרק הבחירה הנלמד באותה שנה בבית הספר).
    4. הזמנת הבוחן וטיפול בתהליך הבחינה (בוחן חיצוני) באחריות בית הספר ולא באחריות התלמיד.

 
  הבהרה לגבי שעות ההוראה: לאורך כל שנות הלימוד  


 
  מפרט המעבדה: מקצוע מוביל והתמחות  

          בתפריט תוכניות לימודים פרסמנו את מפרט המעבדה. במסגרת הקורס

          (חובה לכל בית ספר הפותח מגמה) יוסברו דרכי הרכישה ועזרה.


 
  רציונאל המגמה :   רציונל למגמת תיקשוב 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/05/2017  

עדכוני rss