education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
חטיבת ביניים
 תכנית הלימודים הניסויית בחטיבת הביניים
 

מטרות התכנית ועקרונותיה

מטרות חינוך כלליות

מקצוע מדעי המחשב הוא תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים. מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים ותהליכים. כשפה, מקצוע זה מאפשר פתרון בעיות, ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים, ולכן הוא תומך בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי-טכנולוגי, ועקרונותיו משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים.

 

בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה, למידת מדעי המחשב בחטיבת הביניים עשויה להעמיק את הבנת התלמידים תופעות שונות אשר להן הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים. בנוסף, היות ותחום מדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות שלהן אנו עדים בעשורים האחרונים, הבנת התחום והשלכותיו עשויות להעלות גם את מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו.

 

מטרות להכרת תחום הדעת והבנתו

מטרות תכנית הלימודים במדעי המחשב לתלמידי חטיבות הביניים הן:

  • להקנות ללומדים מושגי יסוד של מדעי המחשב;
  • להקנות מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית בצורה חווייתית בשילוב פעילויות לא ממוחשבת יחד עם פעילויות תכנותיות במחשב;
  • להקנות הרגלי עיצוב ותכנון, משמעת עצמית, ביקורת עצמית, עבודה כיחיד ובקבוצה, כישורי הפשטה, התמודדות עם סיבוכיות וחשיבה מודולרית;
  • להצביע על קשרי הגומלין בין התחום לתחומי ידע נוספים.

 

אין מטרתה של התכנית להכשיר תוכניתנים או מדעני מחשב, ולאו דווקא להכין את התלמידים ללימודים בתיכון, בדיוק כשם שמתחילים ללמד מדעי הטבע ביסודי ובחטיבת הביניים, לא כדי להפוך את כל התלמידים למדענים עם סיום לימודיהם - אלא כדי להקנות ידע ומיומנויות הנדרשים לאדם במאה העשרים ואחת.

 

הגדרה כללית של מיומנויות ייחודיות ורלוונטיות לתחום הדעת

פתרון בעיות והיכולת לממשן באמצעות שפת מחשב תוך כדי תכנון, בנייה ובדיקת אלגוריתם הם מהמיומנויות הייחודיות לתחום מדעי המחשב.

 מידול והפשטה הם מיומנויות נדרשות ונרכשות בתחום מדעי המחשב, והתלמידים יוכלו ליישמם גם בתחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשב.

 

הגדרת מטרות התכנית בתחום אסטרטגיות החשיבה

אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב בחטיבות הביניים היא חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוח בעיות ועד למימוש פתרונן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה, הן ברמת הפשטה גבוהה המתייחסת להבנת הבעיה והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך מאפשרת תכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון. תכנית חדשה משנת הלימודים משנת תש"ף

תכנית הלימודים לכיתה ז

תכנית הלימודים לכיתה ח' - ט'

 מפרט המעבדה

(תכנית הלימודים לכיתה ח-ט תידון שוב בוועדת המקצוע לקראת סיום תש"ף)

___________________________________________________


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2020  

עדכוני rss