education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מכללה
מערכת שעות חדשה לכיתה יג-יד משנת הלימודים תשע"ג
 
 
 

תכנית לימודים לכיתות י"ג – מגמת הנדסת תכנה

מקצוע

טרימסטר א

טרימסטר ב

טרימסטר ג

סך כל השעות

ע

ה

ע

ה

ע

ה

ע

ה

לימודי תשתית

תכנות מערכות בשפת C

5

2

-

-

-

-

70

28

ארגון המחשב ושפת סף

3

1

3

1

-

-

84

28

מבוא למערכות הפעלה ו-Solaris (*)

3

1

3

1

-

-

84

28

Java

4

1

-

-

-

-

56

14

יסודות הנדסת תכנה

2

-

2

-

-

-

56

-

סה"כ 

17

5

8

2

-

-

350

98

לימודי התמחות

מבנה נתונים ויעילות אלגוריתמים

בסביבת Java

בסביבת C

8

2

8

2

-

-

224

56

בסיסי נתונים ושפת SQL

2

1

4

1

-

2

84

40

תכנות מבוזר ב-JavaEE

2

1

4

1

-

-

84

28

תכנות ב-EJBs

-

-

4

1

-

-

56

14

הנחיית עבודת גמר לטכנאים

-

-

-

2

-

12

-

100

סה"כ 

12

4

19

7

-

14

448

238

לימודי הכוונה

 

 

 

 

 

 

 

 

שיווק או יזמות

-

-

-

-

7

-

42

-

סך כל השעות 

29

9

28

9

7

14

840

336

 
(*) מומלץ לשבץ את השעות העיוניות ב-Solaris במעבדת מחשבים כקבוצת לימוד אחת בעבור כל התלמידים הלומדים באותה כיתה. מעבדה זו צריכה להיות מצוידת באמצעים מתאימים.
 

 בחינות חיצוניות

 
  1. תכנות מערכות ושפת סף (4 שעות)
  2. מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים (4 שעות)
  3. בחינת מעבדה (בחינה פנימית מוכרת). הבחינה תכיל את בסיסי הנתונים
  4. עבודת גמר בנושא יישומי המבוסס על שלושת המקצועות האלה: ניתוח מערכות + בסיסי נתונים ושפת SQL + Java (JavaEE/EJBs)
 

תכנית לימודים לכיתות י"ד – מגמת הנדסת תכנה

מקצוע

טרימסטר ג

טרימסטר ד

טרימסטר ה

טרימסטר ו

סך כל השעות

ע

ה

ע

ה

ע

ה

ע

ה

ע

ה

לימודי תשתית

אלגברה לינארית

4

-

4

-

4

-

-

-

148

-

מערכות ספרתיות ומבוא לאלקטרוניקה

2

1

2

1

2

1

-

-

74

37

תקשורת נתונים

2

1

2

1

3

1

-

-

88

37

ארכיטקטורת מחשבים ומיקרומחשבים

2

1

2

1

-

-

-

-

46

23

מבוא למדעי המחשב מתקדם

3

-

2

-

2

-

-

-

83

-

סה"כ 

13

3

12

3

11

2

-

-

439

97

לימודי התמחות

מערכות זמן אמת

-

-

4

2

3

1

-

-

98

42

עקרונות מערכות הפעלה

6

2

4

1

3

1

-

-

152

46

תכנון מערכות הפעלה ו-Unix

-

-

2

1

2

1

-

-

56

28

חישוב מקבילי ומבוזר (**)

3

1

3

1

3

1

-

2

111

49

בסיסי נתונים ושפת SQL

1

1

-

-

-

-

-

-

9

9

הנחיית עבודת גמר להנדסאים

-

-

-

-

-

3

-

12

-

114

סה"כ 

10

4

13

5

11

7

-

14

426

288

לימודי הכוונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקצוע בחירה

-

-

-

-

-

-

7

-

42

-

סך כל השעות 

23

7

25

8

22

9

7

14

907

385

(**) מומלץ לשבץ את השעות העיוניות בחישוב מקבילי ומבוזר במעבדת מחשבים כקבוצת לימוד אחת בעבור כל התלמידים הלומדים באותה כיתה. מעבדה זו צריכה להיות מצוידת באמצעים מתאימים.
 

בחינות חיצוניות

 

  1. אלגברה לינארית (4 שעות)
  2. מערכות הפעלה (4 שעות)
  3. בחינת מעבדה (בחינה פנימית מוכרת) במקצוע חישוב מקבילי ומבוזר
  4. פרויקט הגמר יתבסס על שלושה מקצועות לפחות, ומביניהם חובה להתבסס על אחד מהמקצועות הבאים לפחות: Solaris, עקרונות מערכות הפעלה, תכנון מערכות הפעלה או-Unix
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2020  

עדכוני rss