education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
 תוכנית לימודים בנתיב העיוני - זהה לתכנית במגמת הנדסת תכנה וסיבר
 

 

 תקן מעבדת מחשבים למדעי המחשב והנדסת תכנה

 

יסודות המחשב

 מתווה לימודים לתשע"ה ואילך

 קישור לקובץ תכנית הלימודים 
 מבוא לתכנית הלימודים החדשה - רקע כללי לתוכנית הלימודים

 

הבחינה בסמל 899282 (30 אחוז) מיועדת רק לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה

  תכנית הלימודים 2 יח"ל  899282, ברפורמה  (עד שנת הלימודים תש"ע ועד בכלל)  
מבנה השאלון (עד שנת הלימודים תש"ע ועד בכלל) 899282

 

תכנית הלימודים 2 יח"ל  899282, ברפורמה משנה"ל תשע"א

   

שאלונים מותאמים899381, 899282
מבנה השאלון המותאם עבור בחינה 899282 ישתנה בשנת הלימודים תשע"א

 

יחידת ההתנסות במעבדה, שלושים אחוז, סמל בחינה 899283 - אינטרני בלבד

התלמיד מגיע ליחידת הלימוד זו לאחר שסיים את פרק היסודות, בתכנית הלימודים. בשלב זה, התלמיד ניחן בכישורי תיכנות ואלגוריתמיקה בסיסיים.

מטרת יחידת הלימודים הזו היא להעמיק את הידע הקיים של התלמיד ולהביאו לידי ביטוי בפיתוח פרויקט מאתגר.

מטרה נוספת של יחידת הלימוד השלישית היא להציג לתלמיד תחום ידע ספציפי במדעי המחשב.

כללית, שעות ההוראה ביחידה מתפלגות כדלקמן: הוראת תחום הידע הנוסף (60 שעות), פיתוח פרויקט (30 שעות).

בתי ספר שמלמדים מדעי המחשב יכולים לבחור ללמד את אחת החלופות הבאות:

 

 בסיסי נתונים ומערכות מידע

 גרפיקה ממוחשבת

 ארגון המחשב ושפת סף

 תכנות פונקציונלי

 תכנות לוגי

 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט

 מבוא למדעי הנתונים - באישור הפיקוח 

 

 פרקי בחירה תאורטיים במדעי המחשב - יחידה חמישית היא יחידה תאורטית ונבחנים בה ביחד עם כל החומר התיאורטי בבחינה 899381. על המורה/תלמיד לבחור אחת מהחלופות הבאות

 מודלים חישוביים

 תכנות מונחה עצמים

 חקר ביצועים

 מערכות מחשב ואסמבלי

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2020  

עדכוני rss