education - חינוך גף חברה ורוח המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים תשע"ה
היסטוריה בחינוך הדרוזי והצ'רקסי
 

תכנית הלימודים לחטיבה העליונה

תכנית הלימודים המותאמת תהיה תקיפה החל משנה"ל תשע"ה, עד לכניסתה של תכנית הלימודים החדשה.  התכנית המותאמת נועדה ליצור הלימה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה במטרה לפנות זמן לתהליכי למידה משמעותית ולדרכי הערכה חלופיות. בקרוב נפרסם מסמכים להערכה.


השיקולים שהובילו לבניית המסמך:

  • קביעת תכנית ההולמת את הקצאת השעות הריאלית העומדת לרשות המורים והתלמידים.
  • קביעת תכנית ובחירת נושאים בהיקף מתאים להוראה ולמידה מעמיקה ומשמעותית.
  • בניית תכנית המאפשרת הפעלת התלמידים בשיטות הוראה אלטרנטיביות: סרטים דוקומנטאריים, לימדה בקבוצות, סיורים לימודיים, וכתיבת עבודות חקר, ולאפשר למורים להעמיק בנושאים שונים.
  • בחומר הנכלל בפרקי העמקה, ראינו לנכון לבחור בנושאים שיאפשרו פיתוח דרכים ללמידת חקר, ולפתח כושר הבחנה בין ניתוח אירועים ותהליכים והבנתם לבין שיפוטם מבחינה מוסרית.

 

במסמך שלפניכם מופיעים שלושה צבעים:

  1. הצבע האוטומטי השחור – מהווה כ- 70% מהחומר – בסיס הידע והמיומנויות (פרקי חובה לבחינת הבגרות-ליבה משותפת להיבחנות חיצונית).

  2. הצבע הוורוד - החלקים שירדו במסגרת הלימה לשעות ההוראה.

  3. הצבע הירוק מהווה כ- 30%: פרקי העמקה (פרקי בחירה להערכה בית ספרית מגוונת).

במהלך תשע"ה תתקיימנה השתלמויות להוראת ההיסטוריה. מורי ההיסטוריה נקראים להגיע להשתלמויות כדי להעשיר את הידע שלהם וכדי לרכוש שיטות ומיומנויות בהוראת ההיסטוריה. 

 

 מתווה התכנית

 

 מסמך התכנית לתלמידי כיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה


 מסמך התכנית לתלמידי כיתות י"א – י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כיתה  י"ב בשנת הלימודים תשע"ו

 

 

תכנית הלימודים ליסודי ולחטיבת הביניים

בכיתות ו'-ט' לא קיימת, כידוע, הערכה חיצונית. מכאן שכל נושאי הלימוד הנכללים בסילבוס,  מוערכים על ידי צוותי בתי הספר. 
לפניכם המלצתנו לנושאים המתאימים ביותר להוראה-הערכה מגוונת חלופית (צבע ירוק). מאחר וברור לנו כי הוראה כזו אורכת זמן רב יותר, סימנו בוורוד את הנושאים עליהם ניתן לדלג או להתיחס אליהם בקצרה על פי הנדרש לרצף ההוראה.


 מסמך התכנית

 

ההישגים המצופים ביסודי ובחטיבת הביניים

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

 

כמו כן, יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

 

 מסמך ההישגים המצופים

 

מסמך הליבה לתכנית לימודים

מדינת ישראל מתאפיינת בחברה רב תרבותית המתבטאת בהבדלי דת, לאום, חברה ותרבות. בגלל מציאות זו, יש למסמך ליבה משותפת לתוכניות הלימודים בהיסטוריה שני תפקידים חשובים:

  1. להוות חוליה מקשרת בין כל אזרחי המדינה באמצעות יצירת תשתית היסטורית תרבותית וערכית משותפת.
  2. יצירת מכנה משותף בסיסי, בתחומי הידע, הערכים והמיומנויות, תאפשר לבוגר מערכת החינוך שוויון הזדמנויות להשתלב כאזרח בחברה הישראלית ובעולם התרבותי.

 

מאפייני הליבה להוראת ההיסטוריה במערכת החינוך הישראלית

תכנית הליבה בלימודי ההיסטוריה תכלול: ידע, ערכים ומיומנויות ותהווה מכנה משותף לתוכניות הלימודים במגזרים השונים. הליבה תהווה מרכיב הכרחי בכתיבת תכניות לימודים בהיסטוריה מכאן ואילך.

תכנית הליבה אינה סותרת את עיקרון האוטונומיה של כל זרם במערכת החינוך. כל מגזר ידגיש וירחיב את לימודי ההיסטוריה בנושאים החשובים לזהותם של הלומדים במסגרת הנושאים הייחודיים של כל מגזר.

 

מסמך הליבה לתכניות הלימודים בהיסטוריה


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/04/2016  

עדכוני rss