education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מורשת דרוזית
 
 

מידע שוטף,עזרי למידה, הנחיות, המלצות - באתר הפיקוח על הוראת מורשת דרוזית

עדכון 17/8/2020

פורסם חוזר מפמ"ר תשפ"א

 

עדכון 4/2020

שגרת הלמידה המשמעותית תמשך בשבועות הקרובים באמצעים דיגיטליים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

בשל מצב החירום, השנה לא יתקיים מבחן בגרות חיצוני, והציון הסופי יהיה מבוסס על הערכה פנימית של בתי הספר.

הנחיות להמשך למידה ודרכי הערכה מפורטות במסמך באתר הפיקוח.

 

חוזר מפמ"ר תש"ף

תכנית לימודים במורשת הדרוזית - בערבית

 

תכנית הלימודים במורשת הדרוזית - בעברית

 

 התכנית לבית הספר היסודי

 

>> חזור

 

 

* תכנית הלימודים וההיבחנות לחט"ע

 

החל משנת הלימודים תשע"ו  החלו תלמידי כתה י"א להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

על מנת לאפשר למנהלים, לרכזי המקצוע ולמורים לתכנן את ההוראה והלמידה, וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

בתהליך ההטמעה, שותפו מורים, אשר נתנו משובים על דוגמאות שאלונים ובעקבותיו, ,לאחר בחינת כל ההערות והתגובות, הועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. שאלונים אלו משמשים דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

מתוך מכתב מנכ"לית משרד החינוך

 

היות ותלמידי החטיבה העליונה נגשים לבחינות הבגרות במקצוע לימודי המורשת הדרוזית ברמת יח"ל אחת חובה, היה צורך להתאים אותה ללמידה משמעותית וחלוקת התכנים. היחס וההבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות של המקצוע (70% פרקים חובה שההערכה תתבצע במבחן חיצוני), לבין הרחבה והעמקה (30% פרקים בחירה, שההערכה פנימית).
חומר ההרחבה כולל 2 -3 אופציות בחירה המאפשר לביה"ס לבחור אופציה מהן להרחבה ולהעמקה. בזמן החלוקה דאגנו לכלול וליישם את האלמנטים הבאים לשמור על ייצוג לכל המרכיבים בשני החלקים.

  • לשמור על שילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ולשמור על תהליך הל"ה בשני החלקים.
  • מתן הזדמנות שווה לתלמיד וגם למורה להתעמק בכל מרכיבי התכנים.
  • הפעלת התכנית וההערכה הפנימית תתבצע בהתאם לדרכי ההערכה החלופית: מבחן מפמ"ר, עבודת גמר, עבודת חקר, פורטפוליו, מטלות ביצוע וכו'.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2020  

עדכוני rss