education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא - הקצבות לבתי ספר משלבים עבור הדרכה פדגוגית תש"ף תקנה תקציבית 20460264
 

לשם העמקת החינוך המשלב, מציע משרד החינוך לבתי הספר אשר הוכרו כבתי ספר משלבים תקציב לרכישת הדרכה פדגוגית מגופים מלווים שאושרו במסגרת  קול קורא לגופים מלווים פדגוגית, תש"ף 

 

רשויות מקומיות רשאיות להגיש בקשות לתקצוב הדרכה פדגוגית לשנת תש"ף מהגופים הנ"ל עבור בתי ספר משלבים שבתחומן.

התקציב נועד לסייע בבניית תכנית הלימודים הייחודית בהתאמה לקהילת בית הספר, אורחות חייה וצרכיה, בכתיבת חומרי למידה וביישום התכנים בשטח.

 

לעיון בהוראות הקול קורא להגשת בקשת תקצוב לבית הספר  

 

עיקר הוראות הקול קורא

עיון בתקציר זה אינו מהווה תחליף לקריאת ההוראות המפורטות במסמך המלא.

הליווי הפדגוגי שיוענק על ידי הגוף המלווה את בתי הספר  יכלול את המסגרות הבאות:

  • השתלמות חדר מורים (לפחות 30 ש' בשנה)
  • השתלמות רכז יהדות (לפחות 30 ש' בשנה)
  • הפעלת מנחה פדגוגי הפועל בבתי הספר (לפחות 60 ש')
  • סיוע פדגוגי לכתיבת חומרי הוראה תוספתיים

היקף השתתפות המשרד:

משרד החינוך יממן עד 180 שעות ליווי בסך הכל לכל בית ספר משלב, בעלות של 95 ש"ח לשעת ליווי, ובסך הכל, עד 17,100 שקלים לכל בית ספר.

 

אופן הגשת הבקשות

הבקשות תוגשנה על ידי הרשות בתחומה מצוי בית הספר באמצעות מערכת מרכבה.

על בית הספר למלא את הבקשה, המנהל יחתום עליה ויעביר אותה לרשות המקומית, להזנה במרכבת מרכבה.

לבקשה יש לצרף: 

  • את המסמך שבקישור - יש להדפיס, למלא את כל הפרטים ולסרוק
  • את מערכת השעות בית ספרית, להוכחת עמידה בתנאי סף

מועד אחרון להגשת בקשות - י"ח בכסלו תש"ף, 16/12/2019 

אימות הגשה:

במקביל ובנוסף להגשת הבקשות על בית הספר למלא את טופס הבקרה בקישור  

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2019  

עדכוני rss