education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב בגישה חברתית ערכית לשנת תש"פ
תקנה 430102 בנושא: 88
 


רקע, עקרונות הפעלה ותקצוב:

רקע:

האמנויות הן תופעה אוניברסאלית בעלת מקום מרכזי בכל תרבויות העולם. מעצם היותן שפות לביטוי והבעה, הן משמשות דרך למידה ייחודית לפיתוח היכולות והכישורים האורייניים של התלמידים. לפיכך, משרד החינוך מבקש לקדם את לימודי האמנויות בגישה חברתית ערכית.


המזכירות הפדגוגית, באמצעות האגף לאמנויות, מעוניינת לתקצב מוסדות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תש"פ .התקצוב יהיה לשנה"ל תש"פ בלבד ע"פ הקריטריונים והטפסים המפורטים בקישורים להלן במסמך זה, ובכפוף להחלטות ועדת ההקצבות במשרד .אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

  1. .קריטריונים לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תש"פ
  2. קישור להגשת בקשה לתקצוב במסגרת קול קורא .
  3. קישור לתוכנית החברתית.
  4. נהלי משרד החינוך להלן: http://meyda.education.gov.il/files/CoachAdam/nohalshibz.pdf

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 19/7/10

לאחר אישור הבקשה בוועדת ההקצבות תישלח הודעה לבית הספר על היקף תקן השעות המאושר. הטמעת התוכנית בחטיבות הביניים תלווה ע''י מדריכי אגף האמנויות.

 

קישור לתכנית החברתית ללימודי אמנויות בחטיבות הביניים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2019