education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית: אמנויות בתפיסה בינתחומית
 
 

השכלה היא ידע כללי שאדם  רוכש במהלך חייו על ידי למידה ,מתחומי דעת שונים, בהתאם להתמחות ותחומי העניין של הלומד .
כיוון שהאמנויות הן תופעה אוניברסאלית בעלת מקום מרכזי וחשוב בכל תרבויות העולם ומעצם היותן שפות לביטוי והבעה ,שפות תנועתיות, חזותיות ושמיעתיות הן משמשות דרך למידה ייחודית לפיתוח היכולות והכישורים האורייניים של התלמידים. 
תכניות הלימודים בתחומי האמנויות מכוונות להוראתן כתכלית וכמטרה בפני עצמה , כמו גם לשילובן בדיסציפלינות אחרות ובכך  הלמידה יכולה להיות חווייתית ומשמעותית יותר.

 

 מסמך התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019