education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
איטלקית
תכנית הלימודים באיטלקית
 

חשיבות לימוד איטלקית כשפה זרה בבתי הספר בישראל מוגדרת במדיניות החינוך הלשוני של משרד החינוך.

השפה האיטלקית משמשת כלי להפצת המורשת האיטלקית הכתובה, שהיא בעלת חשיבות רבה בתולדות התרבות המערבית.

לימוד איטלקית הינו מקצוע בחירה בחטיבה העליונה

 

מיקוד תשפ"ב

המיקוד נוצר מתוך הרצון לוודא כי הוראת האיטלקית תיפגע כמה שפחות. מהתכנים התחביריים הוצאו מספר נושאים שבמציאות של הוראה מרחוק ושל צמצום שעות הלימוד יהיה קשה ללמדם בצורה מעמיקה. עם זאת, ישנה הקפדה על שמירת ראיה מקיפה וכוללת גם של המערכת הלשונית.   

 

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

 

טבלת מיקוד הלמידה ונושאים להרחבה.

 

חוזר מפמ"ר תשפ"א

 

תכנית להשכלה כללית

 

בגרויות

 

 

תכנית הלימודים

 

 למסמך המלא בעברית - לתלמידי י"א - י"ב החל משנת הלימודים תשע"ה

 

 למסמך המלא באיטלקית - לתלמידי י"א - י"ב החל משנת הלימודים תשע"ה


 

התאמת תכנית הלימודים באיטלקית למדיניות הלמידה המשמעותית החל מכיתה י' תש"ה


מסמך מעודכן זה של תכנית הלימודים נכתב בהלימה המתאימה בין תכני הלימוד לבין מסגרת שעות ההוראה של תחום הדעת בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית, ולכן לא יחולו שינויים.
בתכנית זו ישנה הבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות (בהיקף של 60% מהחומר) שיוערך בהערכה חיצונית (מסומן בצבע ורוד) לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה (40% מהחומר) שיוערכו בהערכה פנימית בית-ספרית (מסומנים בצבע ירוק).
בתכנית סומנו  בצהוב השינויים והעדכונים.


 

תכנית הלימודים לתלמידי כיתה י' החל משנת הלימודים תשע"ה

 

חזרה

תכנית להשכלה כללית


 
התכנית להשכלה כללית שמה דגש על ייחודיות השפה, התרבות, האומנות וההיסטוריה האיטלקית.
התכנית היא בין- תחומית המשלבת בין תחומי דעת שונים כדוגמת קולנוע, תיאטרון, מוסיקה ועוד, ובכך  תורמת ללמידה מעמיקה, מגוונת, מרחיבה אופקים ומשמעותית ללומדים.
התכנית מיועדת לסייע למנהלי בתי ספר בעבודת התכנון של התכנית להשכלה כללית בכלל ובתחום הדעת האיטלקית בפרט.
התכנית מחזקת ומגבירה את הידע המטה -לשוני בקרב התלמידים. במהלך הלימוד נדרשים התלמידים לחקור ולהשוות את המאפיינים הייחודיים של השפה האיטלקית עם השפה הראשונה שלהם, ועם שפות אחרות.  
התכנית בנויה משתי תכניות סמסטריאליות, אשר ניתנות ללימוד ברצף שנה שלמה או כיחידות לימוד בודדות של סמסטר אחד בלבד.

 


 תכנית לימודים להשכלה כללית


בגרויות

הנחיות לבחינת הבגרות לאקסטרניים ובודדים ולנבחני משנה - מקביל להערכה חיצונית - שלוש יחידות לימוד - 60 אחוז

הנחיות לבחינת הבגרות לאקסטרניים ובודדים ולנבחני משנה - מקביל להערכה בית ספרית - שתי יחידות לימוד - 40 אחוז

בחינת בגרות מועד קיץ תשעט - 2019 שאלון 571382

בחינת בגרות מועד קיץ תשעט - 2019 שאלון 571282

בחינת בגרות מועד קיץ תשעח - 2018 שאלון 571382

בחינת בגרות מועד קיץ תשעח - 2018 שאלון 571282

 בחינת בגרות מועד קיץ תשע"ז - 2017 שאלון 702282, 702201

 בחינת בגרות מועד קיץ תשע"ז - 2017 שאלון 702382, 702301

 בחינת בגרות 2015 שאלון 571201

 בחינת בגרות 2015 שאלון 571301

 בחינת בגרות 2011 שאלון 571501

 בחינת בגרות 2011 שאלון 571301

 2 יחידות לימוד 2012 השלמה ל 5  שאלון- 571201

 3 יחידות לימוד 2012 שאלון - 571301

 שאלון איטלקית 2 יחל 2014

 שאלון איטלקית 3 יחל 2014

 

חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/10/2021  

עדכוני rss