education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית בחינוך הדרוזי
 

השינויים החברתיים, התרבותיים והטכנולוגיים המהירים בהפצת הידע, מזמנים למערכת החינוך אתגרים המחייבים שינויים בתכניות הלימודים והתאמתן למציאות החדשה. מטרתו של מסמך ההתאמה הוא לתת מענה לצרכי המערכת בעידן החדש, לצמצם פערים בין כמות הידע לבין מסגרת שעות ההוראה, לעידוד תהליכי למידה מעמיקים ולגיוון בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה. בנוסף, מסייע מסמך זה בקידום אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, טיפוח אוריינות דיגיטלית ופיתוח מיומנויות המאה ה-21.


המסמכים להלן מציגים בתוכם חלוקה של התכנים בפילוג לתכני חובה (70% - ללא סימון) ולתכנים להרחבה ולהעמקה (30% - מסומנים בירוק). מטרת בחירתם של התכנים המסומנים בירוק היא לאפשר הרחבה והעמקה של תהליכי הלמידה ודרכי הערכה חלופיות.

 

על מנת לקדם את תהליך הלמידה המשמעותית צריך להדגיש את:


• שילוב הנחיות רלוונטיות ללומד ולמעורבותו בתהליך הלמידה (למידה עצמית).


• שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה המקדמות הבנה מעמיקה והפנמה.


• שילוב אוריינות דיגיטאלית במטרה לעודד למידה משמעותית.


• שילוב דרכי הערכה חלופיות ומגוונות המותאמות לתהליך ההוראה למידה.

 

חוזר מפמ"ר תש"ף - לבתי הספר היסודיים

 

חוזר מפמ"ר תש"ף - לחטיבות העליונות

 

חוזר מפמ"ר תש"ף - לחטיבת ביניים

 

 'תכנית הלימודים – עברית לחינוך הדרוזי'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2020  

עדכוני rss