education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
גרמנית
 
 

 

תכנית הלימודים בגרמנית בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית החל מתש"ף

אוצר מילים

כתיבת תכנית הלימודים בגרמנית הושלמה בהתאם לתכנית ההלימה ולהבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות (בהיקף של 60% מהחומר) שיוערך בהערכה חיצונית לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה (40% מהחומר) שיוערכו בהערכה פנימית בית-ספרית.

 

 

מיקוד תשפ"ב

מיקוד בגרמנית נוצר מתוך רצון להשלים את הפער שנגרם עקב תקופת הקורונה. שמרנו על מיומנויות בסיסיות בלימוד השפה מתוך כוונה  ליישר את הקו ולהביא את כל התלמידים לידע אופטימלי ושימוש מוצלח בכל המיומנויות  תוך שימת לב לתקשורת המילולית. תכני התרבות נלמדים באותו היקף.

 

טבלת מיקוד הלמידה ונושאים להרחבה. 

 

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

 

חוזר מפמ"ר תשפ"א

 מסמך ההתאמה

 תכנית הלימודים לשנת הלימודים  החל מתשע"ט

תכנית לימודים להשכלה כללית

התכנית להשכלה כללית שמה דגש על ייחודיות השפה, התרבות, האומנות וההיסטוריה הגרמנית.
התכנית משלבת תחומי דעת שונים ולכן מתקיימים בין תחומי הלימוד והנושאים השונים קשרי גומלין ללמידה אינטגרטיבית משמעותית.
התכנית מיועדת לסייע למנהלי בתי ספר בעבודת התכנון של התכנית להשכלה כללית בכלל ובתחום הדעת הגרמנית בפרט.
התכנית מחזקת ומגבירה את הידע המטה-לשוני בקרב התלמידים. במהלך הלימוד נדרשים התלמידים לחקור ולהשוות את המאפיינים הייחודיים של השפה הגרמנית עם השפה הראשונה שלהם, ועם שפות אחרות.


 תכנית לימודים להשכלה כללית

גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה חיצונית - שלוש יחידות לימוד - 60 אחוז

גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה בית ספרית- שלוש יחידות לימוד - 40 אחוז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/07/2021  

עדכוני rss