education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מינוי ועדת מקצוע בתחום דעת רוסית

לקראת מינוי ועדת מקצוע בתחום דעת רוסית, הפונים יבדקו על ידי המפמ"ר:
בזמן הקרוב אנו עומדים למנות ועדת מקצוע ב ברוסית.
מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות למייל מריה ויניאר
mariavi@education.gov.il
 
בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק מדוע הם חושבים שהם יכולים לתרום לוועדת המקצוע עד לתאריך  כד' טבת תשע"ט , 01/01/19.
אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברים כאחד)."
ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתכניות לימודים ( נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המשרד, בכתובת האינטרנט
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/minuy_vaadat_mikzoa.pdf
 

 

רוסית השפה הרשמית של רוסיה היא השפה המדוברת ביותר באירופה.
יש מעל 300 מיליון בני אדם בעולם דוברי שפה זו, ובישראל לבדה מעל מיליון בני אדם מדברים רוסית.
רוסית נלמדת כשפה זרה שניה בחטיבות הביניים והינו מקצוע מוגבר בחטיבה העליונה.
תכנית הלימודים השפה הרוסית כשפה זרה כוללת נושאי חובה  ונושאי בחירה על השפה והתרבות הרוסית וגם על יצירות ספרות. 

חוזר מפמ"ר תש"פ

חוזר מפמ"ר תשע"ט

 חוזר מפמ"ר תשע"ח

 

רשימת ספרי לימוד בשפה הרוסית לבתי הספר:

  1. הצעדים הראשונים (חוברת עבודה)
  2. ועכשיו ברוסית 1 (לכתות ז'-ח')
  3. ועכשיו ברוסית 2 (לכתה ט')
  4. באותו כוכב לכת 1 (לכתה י')
  5. באותו כוכב לכת 2 (לכתות י"א -י"ב)

 

תכנית הלימודים בחטיבה העליונה בהלימה לשעות ההוראה

שעות תגבור לרוסית 2017-2018

טופס הרשמה לבחינת בגרות ברוסית לתלמידים בודדים קיץ תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2020  

עדכוני rss