education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
שפת אם עברית לגני הילדים
תשתית לקראת קריאה וכתיבה :תכנית הלימודים  לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי
 

נקודת המוצא של תכנית זו היא ההמלצות הכלולות בדוח "לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים". הדוח הוכן בידי ועדה בראשות פרופ' איריס לוין. הוועדה מונתה על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי.  

 

 

 לקובץ התכנית

 רשימת מקורות

 

  • ניצני אוריינות - טיפוח לשוני אורייני

 על הערכה לגננת
 המדריך לערכה
 כרטיסיות לערכה

 

  • ניצני אוריינות - פעילויות עם ספרים


 על הערכה לגננת
המדריך לערכה
כרטיסיות לערכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2020  

עדכוני rss