education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
ערבית בחינוך הערבי, הבדואי, הדרוזי והצ'רקסי
תכניות הלימודים המותאמות תשע"ה
 

השינויים החברתיים, התרבותיים והטכנולוגיים המהירים בהפצת הידע, מזמנים למערכת אתגרים המחייבים שינויים בתכניות הלימודים והתאמתן למציאות החדשה. מטרתו של תהליך ההתאמה לתת מענה לצרכי המערכת בעידן החדש, ולצמצום הפער בין כמות הידע למסגרת שעות ההוראה, ולעידוד תהליכי למידה מעמיקים, וגיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה. בנוסף להקניית ידע באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21.

 

תהליך ההתאמה חיוני להטמעת הלמידה המשמעותית, ולאפשר מרחב ללמידה פעילה, מעמיקה וחווייתית בעבודת צוות, חשיבה וחקר, המכשירה את הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 ותורמת לעיצוב אישיותו.

 

בחרנו להשאיר את החומר הבסיסי כהערכה חיצונית, כי אסור שתלמיד יסיים כתה י"ב בלי ידע ובקיאות בחומר זה, אשר ייעזר לו בכל מקום ובכל זמן להבין את הנקרא, ולהביע הן בכתב והן בעל פה את דעותיו ורגשותיו, את שאר התכנים שהפנינו להערכה בית-ספרית, בחרנו בהם כדי לתת הזדמנות הן למורה והן לתלמיד להתעמק ולהתרחב בתכנים אלו (זה איננו שולל את האפשרות שסוגיות אשר הפנינו לחלק ההרחבה ישמשו את התלמיד גם ככלי להבנת סוגיות מסוימות בחלק מיומנויות היסוד), עם דגש על שימוש הולם בדרכי הערכה חלופיות. צבענו בירוק את התכנים שהעברנו להערכה בית ספרית (30%).


 חוזר מפמ"ר תש"ף/1 - ערבית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי

 

 מסמך התכנית לבית הספר היסודי


 מסמך התכנית לחטיבת הביניים


 מסמך התכנית לתלמידי כיתה י החל משנת הלימודים תשע"ה 


 מסמך התכנית ליחידה השנייה (בחירה)


 מסמך ההלימה לתלמידי כיתות י"א-י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כיתה י"ב בשנת הלימודים תשע"ו

 

ההישגים המצופים ביסודי

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

 

כמו כן, יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

 

 מסמך ההישגים המצופים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/07/2021  

עדכוני rss