education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית העבודה לתשס"ה
 

תכנית העבודה - יעדים מרכזיים

 

1. קידום הישגים לימודיים וצמצום פערים

2. רוויזיה בתוכנית הלימוד הייחודית למגזר הערבי

3. טיפוח אקלים בית ספרי חיובי ותומך.

 

 

 

 

1. הישגים לימודיים וצמצום פערים

 

יעדי נגזרים:

 1. קידום ההישגים הלימודיים בבתי"ס הערביים בשפת האם, במתמטיקה ובאנגלית בחמש נקודות בהשוואה לשנה"ל תשס"ד.

 2. קידום הישגי התלמידים בחט"ב באנגלית ובמתמטיקה בחמש נקודות, ובנוסף קידום השפה הערבית בחמש נקודות.

 3. העלאת אחוז הזכאים במגזר הערבי עד ל- 40% מכלל הלומדים בהשוואה לשנה"ל תשס"ד. עלייה ב- 4% בהשוואה לשנה"ל תשס"ד.

דרכי פעולה:

 1. המשך תוכנית ההתמקצעות למורים א'-ב' במתמטיקה ובערבית.

 2. מערך השתלמויות בפסג"ות בנושא רכישת כלים ומיומנויות להוראת השפה הערבית.

 3. תוכנית החומש – במסגרת תוכניות החומש הייחודיות שנבנו במחוזות הוקצה אחוז ניכר משעות תיגבור הן לקידום השפה והן לתגבור המתמטיקה.

 4. תיגבור מערך ההדרכה ברמה מחוזית והגברת שיתוף הפעולה בין המפקחים המקצועיים, המדריכים והמנהלים.

 5. בתי הספר במגזר הערבי הונחו לבנות תוכנית עבודה בהתאמה לנתוני המיצ"ב של המגזר ולאגם משאבים להשגת היעד.

 6. בניית תוכניות תלב"ס עפ"י מערך ההדרכה והפיקוח אשר יסייעו למורים בהשגת היעד.

 7. בניית ועדות היגוי יישוביות אשר יפעלו להגביר את שיתוף בין כל הנוגעים בדבר.

 8. עריכת ימי עיון מרוכזים למורים לשם דיון בהשגת המטרות.

 9. גיוון שיטות ההוראה וההערכה.

 10. הקמת וועדה לעידוד קריאה.

 

משאבים:

 1. תוכנית החומש

 2. מערך ההדרכה

 3. ההשתלמויות

 4. תקציבים שוטפים מהאגף

 

 

 

תפוקות:

 1. עלייה בחמש נקודות בהישגי תלמידי בתי הספר היסודיים בשפת האם, במתמטיקה ובאנגלית.

 2. עלייה בחמש נקודות בהישגי תלמידי חט"ב באנגלית ובמתמטיקה

 3. עלייה של 4% באחוז הזכאים לתעודת בגרות מכלל הלומדים.

 

חזרה

 

 

 

2. רוויזיה בתוכנית הלימוד הייחודית למגזר הערבי

יעדי נגזרים:

1. הכנת תוכנית לימודים במורשת ותרבות ערבית.

2. רוויזיה בתוכנית הלימודית בשפה הערבית והעברית.

3. רוויזיה בתוכנית הלימודים בהיסטוריה לערבים.

4. רוויזיה בתוכנית הלימודים בדת.

 

דרכי פעולה:

 1. רענון ועדות המקצוע במזכירות הפדגוגית וכנ"ל לגבי ועדת התוכנית במסגרת אגף לתוכניות לימודים.

 2. ישיבות מרוכזות לועדות התוכנית ולועדת המקצוע לשם דיון בנושאים הקשורים לאותם מקצועות.

 3. עריכת ימי עיון, כנסים והשתלמויות

 4. תיאום עם מוסדות להשכלה גבוהה ובמיוחד עם אוניברסיטת חיפה.

 5. התייעצות עם מומחה מקצועי מחוץ למשרד.

 

משאבים:

 1. תקציבים העומדים לרשות האגף לתוכניות לימודים ואגף חינוך לערבים.

 

 

תפוקות:

 

לו"ז

1. תוכנית לימודים במורשת ותרבות ערבית בכל הגילאים.

אוגוסט 2005

2. תוכנית לימודים בשפה הערבית והעברית.

דצמבר 2005

3. תוכנית לימודים בדת האסלאם ובדת הנוצרית.

אוגוסט 2005

 

 

חזרה

 

 

3. טיפוח אקלים בית ספרי חיובי ותומך.

 

 

יעדי נגזרים:

 1. להפוך את ביה"ס למקום בטוח ונעים.

 2. לעודד מעורבות הורים בבי"ס.

 3. להגביר את שיתוף הפעולה בין תלמיד- תלמיד ובין תלמיד- מורה , מורה-מנהל, בי"ס-קהילה.

 4. צמצום האלימות

 

 

דרכי פעולה:

 1. מנהלי בתי הספר במגזר הערבי יתבקשו במסגרת תוכנית הפעילות הבית ספרית לתת מענה לשיפור האקלים הבית ספרי ולהפיכת בית הספר לחוויה עבור התלמידים.

 2. אגף חינוך לערבים בשיתוף האגפים השונים במשרד הנוגעים בדבר יעבירו חוזרים והנחיות להיערך לקראת השגת היעד.

 3. בניית תוכנית עבודה ברמה יישובית דרך מחלקת החינוך בישוב בשיתוף מנהלי בתי הספר.

 4. ארגון השתלמויות למורים ולהורים לשם רכישת כלים ומיומנויות לטיפול בתופעת האלימות וטיפוח התנהגויות רצויות.

 5. עידוד יוזמות בית ספריות בנושא אקלים בי"ס חיובי ותומך.

 

 

משאבים:

 1. השתלמויות מורים

 2. ימי עיון מרוכזים.

 3. תקציב שיועבר מהאגף לבתי ספר מובילים בנושא

 4. מערך ההדרכה של המטה.

 

 

תפוקות:

 1. תלמידים באים לבי"ס בתחושת ביטחון אישי וכבוד לזולת.

 2. אקלים בית ספרי חיובי ותומך.

 3. ירידה במספר מקרה האלימות בבי"ס

חזרה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/03/2005