education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מי הם הבדואים שבגליל?
 

הבדואים בישראל מתגוררים אתה בשני אזורים עיקריים:בנגב ובגליל. מסיבות שונות גרו הבדואים בשני המקומות האלה למרות ההבדלים הגיאוגרפיים העצומים בין שניהם. הכפרים הבדואים משתרעים בגליל העליון כמו ערב אל-עראמשה ורוב הכפרים בגליל התחתון.

הבדואים החלו להתיישב בגליל בכפרים שונים בלתי מתוכננים ולכן תהליך הבניה הספונטאני גם כן הקשה על התכנון אשר בוצע לאחר קום מדינת ישראל. וכיום חלק מן הכפרים הבדואים מוכר כיישוב קבע וחזק וחלק לא מוכר כיישוב קבע.

הבדואים חדרו לגליל העליון וגם לתחתון ולחלקים שונים בארץ בימי העות'מאניים מסיבות רבות כגון:

-  חיפוש אחרי מרעה ומקורות מים.

- נקמת דם.

- סכסוך בין שבטים.

- בריחה מהשלטונות כדי לא לשלם מסים וכד'.

חדירות הבדווי לארץ הייתה מאזורים שונים, אולם, מרביתם חדרו מן "התורן והגולן". במאה ה- 19 החלו הבדואים לחדור לאזור הגבעות שבאזור נחל ציפור, ובעיקר מהגולן, בדרך כלל היו אלה אנשים שנאלצו לברוח ממקומות מגוריהם מחשש נקמת דם, בשל מריבות וסכסוכים ואף בשל חוסר אדמת מרעה. הבדואים ניצלו את גבעות אלונים, שפרעם כי הגבעות האלה לא נוצלו על-ידי פלאחים לחקלאות והיו ריקים מתושבים, ולכן מצאו באזור זה מקלט להם ולעדריהם.

בהתחלת ההתיישבות גרו הבדואים בכל הגליל כמעט, כך היו מעטים מאוד, ולא ניתן היה לדעת מספרם בתקופה העות'מאנית.

בזמן המנדט הבריטי, החלו הבריטים לעשות מפקד אוכלוסין, ובאמצעותו ידענו כמה פרטים עליהם. על פי מפקד האוכלוסין של שנת 1951 היו בגליל 14 שבטים שמנו פחות מ- 100 נפשות לשבט. 20 שבטים שמנו פחות מ- 300 נפשט לשבט, 9 שבטים שמנו פחות מ- 600 נפשט לשבט, 4 שבטים שמנו יותר מ- 600 נפשט לשבט. השבט הגדול ביותר בגליל היה ערב אל-מואסי, מנה בשנת 1931 כ- 1005 נפש.

הבדואים גרו באוהלים במקום התיישבותם, ומאוחר יותר בנו להם בתים "מפח" ובתי האבן היו מאוד מעטים.

הבדואים התפרנסו בעיקר מעדריהם אשר החזיקו, וכן מביזה ושוד, וקבלת דמי חסות. הם צברו כוח ולאט לאט הלו לשלט בשטח ניכר, שבו השתמשו למרעה ולמגורים. כך התרבו הבדואים ואף חדרו יותר ויותר לארץ ישראל, כל זה בזמן השלטון התורכי אשר נתן לבדואים אוטונומיה, יחסית לתושבים אחרים.

עם קום המדינה ולאחר מלחמת העצמאות, חלק מן הבדואים ברח מן הארץ לארצות ערב. שבטים רבים הצטרפו בבריחה הכללית של האוכלוסייה הערבית מהגליל.

שבטי הבדואים אשר נשארו התרכזו בעיקר בחמישה אזורים:

1. גבעות אלנעים-שפראם;

2. בקעת בית-נטופה;

3. בקעת סכנין (בעיקר סביב שטח אש תשע);

4. בין ביר אלמכסור ליודפת;

5. אזור חולה בין קדרים לבין קרית שמונה.

הבדואים באזורים האלה שמרו על יחסים עם האוכלוסייה היהודית ואלה סייעו לבדואים להשתקע בצורה מאוד מהירה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2005