education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הבדואים בנגב כחברה מתעיירת
 

בדואי הנגב היום נמצאים בשלב מתקדם ביותר של היווצרות חברה השונה באופייה מאוכלוסיית נוודים מסורתית, ותהליך זה מבטא בעיקר במסגרות הכלכליות והיישוביות ובמידה פחותה יותר במסגרות החברתיות למעשה הבדואים בנגב הם מגזר ייחודי במדינת ישראל, הן מצד תרבותם (כנוודים לשעבר), אך משום יחסם האהוד למדינה ולחברה הישראלית, ואולם עד כה סבלו ממיקומם הפריפריאלי בתודעת הממסד הממלכתי, המתבטא בהזנחתם הרבה, בהשוואה למגזרים אחרים בחברה הישראלית.

המעבר מחיי נווד להתיישבות קבע איננו רק שינוי צוות מגורים, אלא משלב בתוכו תמורות בכל תחומי החיים, עד שלהי שנות השישים היה תהליך ההתיישבות ספונטאני, והתאפיין בחופש יחסי ובקיום אורחות חיים וכלכלה מסורתיים עד הקמת היישוב הבדואי הראשון, תל שבע, על ידי הרשויות הממלכתיות, נקבעה למעשיה מדיניות, יישוב הבדואים שגם אם כוונותיה היו פרודוקטיביות, הנה כי כן תוצאותיה רחוקות מלהשביע רצון. בעקביות רבה הלכו וקמו מאז עוד שש עיירות בדווית, אך בעיותיהם הבסיסיות של הבדואים נותרו כמעט ללא שינוי. 

מבין החסכונות והבעיות שהתעוררו בתהליך הסיור של הבדואים שלש קבוצות של בעיות בסיסיות תלויות במדיניות הממשלה ודרך טיפולה באוכלוסיית הבדואים.

בעיות היישוב: בהדרגה מתגלה אי הלימה בין הישוב לבין תכונות האוכלוסייה ותגובתה, נוסף על הזנחת פיתוחם ותאמתם לאופיים של התשתית, השירותים והתעסוקה, כמו כן נעדרת עשייה לשילוב היישובים במרחב (ביישוב היהודי).

בעיית הקרקעות: אי פתרונה של בעיה מרכזית זו גורם לאדמות הבדואים להיות אדמות מריבה במישור הפוליטי, ערכות הסדרי הקרקע מונע כל אפשרות פיתוח במישור האזורי וביישוב הבדואים.

בעיות כלכליות: חלקו נובע מתהליך העיור עצמו, והיעדר תשתית תעסוקתית מקומית.

תהליך המעבר של הבדואים ליישובי קבע מתוכננים, הוא מפנה רב משמעות באורחות חייהם ובתרבותם. הנוודות ואורח החיים שנלווה אליה, הופכים להנהלת ההיסטוריה ואת מקומם תופסים העיר ואורח-החיים העירוני.

הבדואים טוענים שהמשך השתלבותם בחברה הישראלית מוטל כיום בספק, משום לדעתם הממסד אינו מעוניין בקידומם.

ביישובים החדשים צומח דור צעיר שונה מהוריו, שהתחנך במערכת החינוך הישראלית ויודע לנסח את צרכיו, דור זה יהיה מוכן לשלם את מחיר הגשמתם והם סוכני השינוי, והסתגלותם למרחב העירוני אמורה לשמש דוגמא לכל האוכלוסייה.

וגם כן ההסתגלות לעיור תלויה בשינוי תפיסת המרחב הפיזי והחברתי והמצב שאנו עדים לו כיום ראו להגדרה בהסתגלות תוך משבר, ולמרות זאת עדיין אין מוותרים על יוזמות לקליטת שינויים ולהתאמתם לחברתם ולצורכיהם הייחודיים.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2005