education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
החברה הבדואים בנגב מהיבטים שונים
 

הרקע הפיזי: אי אפשר לדעתי, לדון באופן ממדיה בחברה הבדואית של אזור הנגב, ללא מידע מספיק על הרקע הפיזי של אזורים אלה, שכן אחד הגורמים החשובים, המשפיעים על החברה הבדואית ועל הסובב אותה, הוא הרק הפיזי של האזור. אופייני הוא לנגב שמעטים הם הגשמים היורדים בו ונדירים אקלימו של הנגב הצפוני-המזרחי אינו נבדל אומנם בהרבה מן האקלים הממוצע בארץ.

שינוי ניכר בטמפרטורות, סופות חול, משפיעות לא רק על האדם ועל הבהמה אלא גם על הצומח והדומם, לעובדות אלה צריכים להתייחס אנו בבואנו לראות את התנחלות הבדואים.

הכלכלה הבדואית: מבנהו החברתי של השבט הבדואי גובש עקב התנאים הפיזיים והכלכליים שפקדו אותו. הבדואי נאלץ לנדוד ולפלוש מן המדבר בשל התערערות כלכלית, כלכלתה של החברה הבדואית היא אפוא פרי הצאצאות המדברית, חוסר הביטחון, המלחמה הבלתי פוסקת בפגעי הטבע ובפגעי אדם.

המרעה, המים, שני גורמים מכריעים בחייו של הבדואי במסגרת דיון בכלכלה הבדואית מן הראוי להפריד בין סוגים שונים של בדואים והעיקר בין שלושת הסוגים העיקריים: א. הנדודים הנוודים; ב. הנודרים למחצה; ג. יישובי קבע.

בעבר היו השבטים נודדים, אבל עקב התעוררות כלכלית הפך חלקם לנודדים למחצה, ובדרך כלל תנאי המדבר קבעו את צורת חיי הבדואי ולעתים קרובים השתתפו בקביעה זו גם תהליכים ומאורעות היסטוריים, לפעמים פגעו בהם. וכתוצאה מפגיעות אלה עברו הבדואים תהליכים שונים בחיי החברה והכלכלה. החברה הבדואית באשר היא כאמור וכידוע נעה בכיוון ברור שאופיו אינו מותיר מקום לספקות ולניחושים.

נטישת אזרח החיים הנומאדי-המסורתי, אור החיים הבדואי העתיק והאותנטי, הנטישה של הישן והמקורי באה תוך כדי אימוץ-אורח שונה מודרני וקבוע יתר, והדבר מקבל את ביטויו בכל שטחי החיים לא רק במשכונותיהם של הבדואים הוא ניכר אף במקורות הפרנסה, הבדואים מעדיפים כיום יותר עבודות חוץ והם מסתבכים פחות ופחות על מקורות פרנסה מסורתיים כעבר.

במלים אחרות, הבדואים כיום "מאמצים" דברים שלא היו ברשותם בעבר. בדואים רבים מהנגב מוצאים את פרנסתם בעבודות שונות מחוץ לתחומי שבטיהם והם יוצאים לעבוד בעיר, ביישובים חקלאיים, עובדים במפעלים פרטיים וציבוריים בדרום הארץ ועף במרכזה.

יוצא, אפוא שהם יוצאים מתחומי שבטיהם מן החממות שבתוכן נולדו, גדלו והתחנכו, ומגיעים לסביבה אחרת, ולמסגרת אחרת, ליישובים של אנשים לא בדואים, נפגשים עם תרבות שונה, עם אנשים שגדלו והתחנכו באופן שונה מהם.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2005