education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
המאפיינים של הבדואים
 

לבדואי ישנם כוח המאפיינים אשר לא ניתן לו להתרחק או לסטות מהם. בכל זאת הכריחה המודרניזציה את הבדואים לשנות במקצת את אורח חייהם, ולמרות כל השינויים אשר עוברים על האוכלוסייה הזאת נשארו מאפיינים כה רבים, ולהלן כמה מן המאפיינים:

המגורים:

הבדואים גר באוהל, שהיה אפשר להעבירו ממקום למקום במסגרת נדודיו השונים, עם הזמן עבר הבדואי לחיות חיי קבע ולכן הצורך לאוהל נעשה דליל. מאותו יום התחילו הבדואי לבנות צריפים, היום גרים בבתים מאבן מטופחים ויפים.

המרעה:

המרעה הוא חלק בלתי נפרד מחיי הבדואים ובמיוחד כאשר הוא מחזיק הרבה עדרים, בשביל לגדל את העדרים שלו הבדואי צריך מרעה עשיר בצמחייה ובמים.

מאפיינים חברתיים:

הבדואים הם אנשים מאוד מלוכדים ביישוב האחד, וסביב אדם אחר "שהוא ראה החמולה" או "שיך" השבט, אבל בימינו אין פני הדברים כך והשיך נשאר רק מסמל לשבט, לכן מעמדם של המכותרים והשיכים נחלש. ובמקום המוכתרים הולכים להקים מועצה מקומית אשר תטפל בכל כפר.

מנפשם של הבדואים אהבת בני השבט והקרובים והעזרה להם בכל מצרכיהם. הבדואי אוהב לקבל את אורחיו ולהכניסם לביתו ולכבדם בקפה מר והוא אוהב לשמור על קשרים הדוקים עם שכניו ולהעניק כבוד לזולת ולהיות נדיב.

הבדואי מכבד את אשתו, וכבוד משפחתו קדוש בעינו, הוא רגיש לעניין נקמת דם, וגאולת הדם, אבל עם התפתחות החיים וקינון החוק, שמר הבדווי על החוק במידת האפשר. הבדואים חיו חיים בתקופת מעבר מאוד סוערת, ולכן קיום קונפליקט עצום בין הדור הצעיר לדור האבות בשבט או ביישוב, כאשר הצעירים רוצים להשיג מטרות העל של החברה המודרנית מבחינת חינוך, תרבות ומבחינת קידום טכנולוגי וקידום בסביבתי.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2005