education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מי הוא הבדואי?
 

בדואי הוא אדם אשר חי במדבר "באדיה" ומכאן בא שמו בדואי. הבדואי חי את החיים הפשוטים בתוך המדבר, אלה חיים אשר בהם השגרה לא משתנה כמעט. כגון: החזרת העדרים, גמלים, סוסים, המגורים באוהל וחיי נדודים.

החזקת העדרים היא חלק בלתי נפרד מאורח חייו של הבדואי, כי היא בעצם עמוד השדרה מבחינה כלכלית, ואין לבדואי שום כוונה יותר מזה, משום שאדמת הדבר השוממת לא מאפשרת עיבוד חקלאי ולכן אין הבדואים בקיאים בחקלאות. הבדואי התפרנס מעדריו השונים כגון הבשר, החלב ומשערות של העזים והכבישים עשה את האוהל, ואת בגדיו (העבאיה), וארג את השטחים אשר עליהם ישב.

חיי המדבר ותנאיה הכריחו את הבדואי לנדוד ממקום למקום, כדי לחפש מרעה ומקורות מים לעדריו השונים בתחום המדבר. לכן הוא הסתגל לאורח חיים בלתי קבוע מבלי לסטות או לפלוש לשום שטח אחר מחוץ לשטח של המדבר, וכל נדודיו של הבדואי היו אך ורק בגבולות המדבר.

ההסתגלות הזאת עצבה את הבדואי כאדם העומד בפני מצבים קשים, כי היה עליו לדאוג לעצמו, ולבני ביתו, לעדריו ולהקים המרעה אשר חפש. הוא המציא שיטות מתוחכמות כדי להתמודד עם המדבר "מחיות, בישולים, תרופות, גישוש וניווט". כל אלה עשו מן הבדואי אדם בעל עין חדה ובעל מוח חריף אשר ניצל אותו עם ההתמודדות במדבר. הגמל והסוס הם חלק בלתי ניתן לוותר עליהן בחייו של הבדואי, הוא נעזר בהן לנדוד ממקום למקום.

חלק גדול מן הבדואים עזב את המדבר מסיבות רבות אשר חלק מהן יפורט בהמשך, ולכן נאלצו כמה מהם לחיות חיי קבע על השטחים החדשים אשר הוקצבו להם. הם עברו מן המדבר לאדמה פורייה ונאלצו להיות חקלאים כדי שיתמודדו עם אורח חייהם החדש.

בישראל עוברים הבדואים תהליך התיישבותי חדש בכפרים מתוכננים ומוכנים ברובם על-ידי השלטונות, דבר זה ניכר בצפון הארץ. מאז קום המדינה חדלו הבדואים מלנדוד ופתחו בחיים חדשים אשר אינם דומים לחיי הבדואים במדבר, אומנם בנפשם נשארה הנטייה לאהוב את האוהל ואת הסוס אשר מסמלים את גאוותו של הבדואי לצד אדיבותו של הבדואי ושמירתו על המסורת שלו.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2005