education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
סמלי שאלונים
 

סמל שאלון ראשי ל 5 י"ל  043-580 

עלה לאתר אגף הבחינות חוזר הנחיות שנתי לגבי בחינות הבגרות לשנה"ל תש"ף (2020). בחוזר זה שינויים וחידושים רבים לצורך שיפור ההיערכות והשירות עבור בתי הספר והתלמידים. מצ"ב קישור לאגף הבחינות

קישור למערכת לצפייה בשאלוני בגרות

מבחן

סמל שאלון

אחוזים   מ 5 יח"ל

סוג היבחנות

הערות

עיוני רגיל

043381

55%

מבחן חיצוני

שתי חלופות לבחינה עיונית

עיוני מתוקשב

043387

55%

מבחן חיצוני

מעבדה

043386

15%

מבחן חיצוני

 

ביוחקר

043283

30%

הערכה בית ספרית

 

ביוחקר ברשת

043288


043286

30%


15%

שאלון הערכה על ידי המורה

שאלון הערכה על ידי הבוחן בע"פ

חלופה למבחן מעבדה ולביוחקר
*מותנה באישור הפיקוח

חלופה לביוחקר

043282

30%

מבחן חיצוני רק באישור מיוחד

 לנבחני משנה

עבודת גמר

043589

100%

מבחן חיצוני

 

מבוא לביולוגיה

043183

-

הערכה בית ספרית

 

חלופה למבוא לביולוגיה גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

043182

-

מבחן חיצוני - רק באישור מיוחד

לנבחני משנה

ביולוגיה
לדיסקלקולים

043371

חלופה ל- 3 יח"ל מתמטיקה

כמו השאלון העיוני (043381)- פירוט הנדרש לבחינה בהנחיות לקויי למידה

 

  שאלונים לנבחני משנה בביולוגיה תש"ף 08.2019 ואילך
הקובץ מתייחס לכל נבחני המשנה טרום הרפורמה

השכלה כללית  קוד רישום
מקצוע השכלה כללית הינו מבוא לתחום דעת או תכנית לימודים קצרה שאינה חלק מפרקי החובה, שבית הספר בוחר ללמד להעשרה בלבד לאחר קבלת אישור מהוועדה המלווה/מפמ"ר.
למקצועות בהשכלה כללית יש סמלי שאלונים לפי אשכולות, ומדווחים לפי האשכול שאליו הקורס מתאים. לכל אשכול ישנם שני סמלים, למקרה ששני המבואות מאותו אשכול ואלו הסמלי ל
השכלה כללית במדעים: 085-083 או 085-073

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/04/2020