education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים בעלי לקויות למידה ו/או לקויות חושים
 
 • לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)
 • לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בעל פה
 • לתלמידים בעלי לקויות חושים

הסבר על מערכת חדשה המאפשרת לתלמיד להתבונן בהתאמות שאושרו או לא אושרו לו בעזרת סיסמתו האישית

 

הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים עם לקויות למידה לקיץ תש"ף

עדכון הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים עם לקויות למידה לקיץ תש"ף

 


 

יישום ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי, הקראה ושעתוק, שנה"ל תש"ף

ראו מסמך מטעם  הממונה על מערך האבחון וההתאמות והפרעת קשב, שפ"י  המנהל הפדגוגי ומנהלת תחום לקויי למידה אגף לקויות למידה, אגף בכיר בחינות.
מסמך זה רלוונטי לשאלון העיוני בגרסת הנייר (043381)
לשאלון המתוקשב עתיר המדיה (043387) אליו מורשים להגיש רק בתי ספר שהמורה המלמד ביולוגיה עבר את ההשתלמות המלווה לבחינה זו, ראו התאמות במסמך ההנחיות לתלמידים בעלי לקויות למידה בביולוגיה תש"ף המצוי מעלה.

בחינות לבעלי לקויות חושים


בית ספר שיש לו תלמידים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה, יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם למפקחת הארצית על חינוך תלמידים עם לקויות חושים, הגב' שולמית כהן.  shulaco@education.gov.il  טל': 03-6896107,  6896109 – 03 .


 • פרטים ומידע נוסף לגבי תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה


 •  במקרה של עיוורון צבעים - על בית הספר לדאוג לכך שלתלמיד יש אישור רשמי על הלקות.
  נבחן בעל אישור זכאי לבקש מבוחן ניטרלי שיזהה עבורו את הצבעים המופיעים באיורים השונים, מבחנות שונות, סרגל צבעים.
  האישור והצמדת בוחן נטרלי  באחריות בית הספר.
  רלוונטי גם לבחינה המתוקשבת וגם לבחינת המעבדה


   לקויי למידה 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/05/2020