education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
על תכנית הלימודים בביולוגיה
 

תכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית על כל מרכיביה מבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן , ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים. במהלך ההוראה משתלבים שלושת הצירים זה בזה.ציר התוכן: בתכנית נכללים נושאים הקשורים לחיי היום יום ורלוונטיים לתלמידים, וכן נושאים מרתקים שחלקם נמצאים בחזית המדע.
בתכנית הושם דגש על רעיונות מרכזיים המשמשים כיסודות מארגנים של התכנית. רעיונות אלה באים לידי ביטוי בכל אחת מרמות הארגון ויכולים לסייע בארגון ההוראה והלמידה.

ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה: בכל מרכיבי התכנית  מיושמים עקרונות כללים של פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה וכן אלה הייחודים לתחומי התוכן בביולוגיה. שילוב הוראה ולמידה בדרך החקר, בביצוע ניסויים במעבדה, בעבודת חקר ובקריאת מאמרי מחקר וניתוחם, מאפשר להעמיק את הבנת התכנים תוך הבניית יידע על ידי התלמידים.

ציר ערכים: דגש על היבטים ערכיים עובר כחוט השני בכל רמות הארגון שבתכנית הלימודים. עיסוק בהיבטים אלה, בשילוב עם רכישת ידע רלוונטי, עשוי לתרום לחינוכו של בוגר מעורב ובקי בסוגיות  שעל סדר היום הקשורות לחיי הפרט והחברה.


 

תוכנית הלימודים

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2020