education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית מותאמת 2015 - 5 יח"ל
 

תכנית זו מיועדת לתלמידים שהחלו להתמחות בכיתה י' בשנה"ל תשע"ה.

ההתאמות שנעשו לאחרונה בתכנית הלימודים בביולוגיה, כללו שלושה מהלכים עיקריים:

  1. יצירת התאמה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה במטרה לפנות זמן לתהליכי למידה מעמיקה.
  2. חלוקת מחודשת של התכנית למרכיב ידע בסיסי ומגוון מיומנויות, ולמרכיב של העמקה.
  3. שילוב היבטים המקדמים למידה משמעותית בכל חלקי התכנית.

 

במהלך ההתאמה נלקחו בחשבון גם התכנים שנלמדים כיום בביולוגיה בחטיבת הביניים.
 לא נערכו שינויים מהותיים בתפיסה הפדגוגית של התכנית.

בקבצי תכנית הלימודים נעשו שינויים קלים  (18.7.2017) במטרה לדייק, להשלים ולהבהיר מושגים, רעיונות, מפרטי תוכן והערות.  העדכונים מסומנים בצהוב


 תכנית לימודים 2015, (מעודכן 18.7.2017)מהדורה מותאמת להנחיות של התכנית הלאומית ללמידה משמעותית בקובץ וורד. התכנית כוללת ברצף מבוא (התפיסה הרעיונית, רעיונות מרכזיים ועוד) ומפרט התכנים של נושאי הליבה ושל נושאי העמקה.

 התכנית בקובץ pdf

 

בתכנית הלימודים חלק עיוני וחלק מעשי:

החלק העיוני כולל: 

  שלושה נושאי ליבה (חובה) (מעודכן לתאריך 17.7.2017)- המהווים את תשתית הידע להבנת הנושאים האחרים.
כל אחד מנושאי הליבה מייצג רמת ארגון שונה [שימו לב! נושאי הליבה עברו שינויים בהשוואה לתכנית הקודמת (2011)]:

  1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – מייצג את רמת האורגניזם השלם
  2. התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה התאית של האורגניזמים
  3. אקולוגיה – מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית

  נושאי העמקה -( מעודכן לתאריך 18.7.2017 ) בהוראת נושאים אלה יש

העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבה.

יש לבחור נושא העמקה אחד מתוך שלושה נושאים:


    1.  בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית

    2.  פיזיולוגיה השוואתית

    3.  חיידקים ונגיפים בגוף האדם

סילבוס תוכנית לימודים ביולוגיה  2018 בדגש ערכים  - 26.3.18 - בקובץ הפנייה לפעילויות הקשורות לערכים השונים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים


שימו לב לעדכונים בערבית (מעודכן 08.2017) השינויים מסומנים בצהוב:
  ליבה


 העמקה

תודה לד"ר מאג'ד יאסין על התרגום

 

בקישור הבא: הצעה לגיוון ולהעשרת הוראת נושאי העמקה.

חומרי למידה נוספים ניתן למצוא באתר המרכז הארצי למורי הביולוגיה.

 

תכנית מותאמת 2015 - 5 יחידות לימוד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/04/2020