education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים - החלק המעשי
רציונאל
 

הביולוגיה היא מדע המושתת על ידע שהושג בדרך המחקר העיוני והניסויי. עובדה זו מוצאת ביטוייה בתוכנית הלימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה, הכוללת גם את המטרות האלה:

  • הבנה של מושגים, הכרה והבנה של עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של הביולוגיה.
  • הבנת מהות המדע ודרכי יצירת הידע המדעי וצבירתו; הבנת הקשר מדע-טכנולוגיה-חברה.
  • טיפוח מודעות להיבטים ערכיים הקשורים למדע וחברה ולאחריות האדם לטבע וגיבוש עמדות ביחס לסוגיות הקשורות למדע.
  •  פיתוח אסטרטגיות חשיבה ושילובן בפעילויות לימודיות במהלך הוראת נושאי התוכן.


החלק המעשי בתכנית הלימודים תורם לקידום של כל אחת מהמטרות האלה. הלמידה המשלבת חלק מעשי מסייעת להתפתחות כושר ההסתכלות של התלמידים ומסייעת בחיזוק הגישה הרציונלית, כולל: שיקול דעת, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, נכונות לקבל את הנתונים כמו שהם ולהתייחס אליהם בצורה ביקורתית. כמו כן, היא מעודדת יכולת הבחנה בין השערות לבין תיאוריות, בין הנחות להשערות, בין עובדות להשערות, בין סיבות לתוצאות, בין נתונים למסקנות; היא מלמדת את התלמידים לנקוט עמדה המבוססת על נתונים, להביא ראיות וטיעונים מנומקים, לשנות דעה בעקבות נתונים חדשים, להסיק מסקנות ולנקוט עמדה עצמאית בלי להיכנע לסמכות כלשהי.
זאת ועוד, העבודה המעשית עשויה לתמוך במטרות בתחום הידע התוכני (לדוגמה: הכרה והבנת המשמעות של אחידות או פיתוח ידע והבנה של יחסי גומלין בטבע, או של התערבות האדם בטבע).

 

החלק המעשי של הוראת הביולוגיה כולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, עבודת חקר עצמאית המסוכמת בעבודה כתובה (ביוחקר).

שילוב החקר האמפירי (במעבדה ובשדה) המבוסס על ניסויים ותצפיות, יזמן התנסות בה תלמידים יתמודדו עם בעיה ביולוגית, תוך הפעלת שיטות עבודה ודרכי חשיבה המאפיינים את עבודת המדען. למידה בדרך החקר מדגישה פיתוח והבנה מעמיקה של התכנים תוך הבנייה פעילה של הידע על ידי הלומדים.

בחלק המעשי משולבים גם ערכים. ראה סילבוס תוכנית לימודים ביולוגיה  2018 בדגש ערכים  - 26.3.18 - בקובץ הפנייה לפעילויות הקשורות לערכים השונים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים/

 

תוכנית הלימודים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2018