education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ביוחקר
עבודה מעשית המהווה 30% בהערכה בית ספרית בתוכנית הלמידה המשמעותית. עיקרה הוא עבודת חקר בנושא ביולוגי, (עבודה כתובה) וכן סיור לימודי בשדה. בעבודה זו ניתן דגש רב יותר על תהליך הלמידה
 

סמל שאלון - 043283

הסיור הלימודי -מטרות וטפסים

 • התלמיד יכיר בית גידול מקרוב. ניתן לבחור בית גידול סמוך לביה"ס.
 • התלמיד ייחשף לתופעות ביולוגיות ויתבונן באורגניזמים מקרוב.
 • התלמיד יכיר שיטות מדידה הנהוגות במחקר אקולוגי בשדה.
 • התלמיד יתעד ויסכם בכתב את עבודתו.

 הסיור האקולוגי - מכתב הבהרות אודות חשיבות הסיור 12/2018

 טופס רעיונות לסיורים, אשר הומלצו על ידי המורים, על פי אזורים שונים בארץ

אם יש סיור נוסף שברצונכם להמליץ עליו, אנא מלאו את טופס המלצה על סיורים 

עבודת החקר - מטרות וטפסים:

מטרות עבודת החקר

 • התלמיד יתנסה בפעילות חקר על כל שלביה.
 • התלמיד יוכל להעמיק בנושא ביולוגי המעניין אותו.
 • התלמיד יישם בעבודתו מיומנויות שרכש בלימודיו: מיומנויות חקר, מיומנויות טכניות של עבודה במעבדה, חיפוש במאגרי מידע וכן מיומנויות דיווח וכתיבה.
 • התלמיד יהיה אחראי על ביצוע העבודה ועל הלמידה ויתפקד כלומד עצמאי.
 • התלמיד יתנסה בעבודת צוות ויכיר את יתרונותיה ואת קשייה. 

 • התלמיד יתעד ויסכם בכתב את עבודתו.

  הנחיות ביוחקר
  שימו לב! החל משנת תשע"ח, המורה יכול לבחור באילו הנחיות ביוחקר להשתמש – הנחיות הגרסה הסגורה (הנחיות עד תשע"ז) או הנחיות הגרסה הגמישה (הנחיות החל מתשע"ח),  שם יש למורה מרחב תמרון בהערכה בין החלקים השונים, בהתאם למפורט בטבלה, ובתנאי שהחליט על החלוקה מראש ומסר מידע זה לתלמידים ולמנחה לביולוגיה של ביה"ס..

   הנחיות ביוחקר בהערכה פנימית גרסה סגורה (עד תשע"ז )  ; הנחיות בערבית

   הנחיות ביוחקר תשע"ח - גרסה גמישה (החל מתשע"ח) מעודכן 21.1.2018
   הנחיות ביוחקר תשע"ח - ערבית - מעודכן 21.1.2018
   
  אישור נושאים
   טופס דיווח נושאים בביוחקר תש"ף

 טופס רעיונות לנושאים ושאלות מחקר

אם ברצונך להציע שאלת מחקר נוספת אנא מלא/י את טופס הצעת נושא לביוחקר 


הערכת הביוחקר ודיווח ציונים

 קובץ אקסל  מתאים  לגרסה הסגורה תשע"ז  (היקף היחידה 30%); קובץ אקסל בערבית מתאים ל 2017


 קובץ אקסל מתאים תשע"ח - מעודכן 6.1.2018  גרסה גמישה (החל מתשע"ח .

 

הוראות בטיחות
הערה: הנכון ביותר הוא להתעדכן בהנחיות הנמצאות בדף חוזרים בנושא מעבדה

 טבלה מרכזת להוראות בטיחות בעבודה במעבדה 24.4.2018

  עודכנה רשימת החומרים לעבודה במעבדות תלמידים בבית הספר. ברשימה חומרים אסוריםחומרים לא מסוכנים וחומרים תחת אזהרות (מעודכן 1.3.2017)

  הנחיות לשמירה על בטיחות בעבודה במעבדה לביולוגיה - מעודכן ל 27.10.2017.
מסמך הנחיות זה לא נועד להחליף את חוזר מנכ"ל , אלא להוסיף, להבהיר ולחדד נושאים שנוגעים באופן ייחודי למקצוע ביולוגיה כגון הבהרות הקשורות לביצוע ניסויים במסגרת הביוחקר.

 הנחיות לגידול חיידקים על מצע מזון שלא עבר סטריליזציה באוטוקלב או בסיר לחץ 3.2018

 הבהרות הפיקוח לניסויים עם בעלי חיים 24.6.2018


 

חקר

 

להלן מסמכים אשר התייחסו לתלמידי יב' עד שנה"ל תשע"ו 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2019