education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
נוהל הגשת בקשה למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות (סייעות רפואיות) לתלמידים בחינוך הרגיל לשנת הלימודים תשע"ח
 
 

ב-15.5.2017 י"ט באייר תשע"ז תעלה מערכת חדשה להגשת בקשות לסיוע רפואי לשנת תשע"ח, על כן יש להמתין למועד פתיחת האתר החדש.


רקע וקריטריונים:

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים.

הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)"

בנוסף למטרת הסיוע העיקרית שהיא ביצוע טיפולים פולשניים ופעולות נוספות הסיוע מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי. סיוע זה מתלווה לאחריות ההורים בחינוך לעצמאות בטיפול, לצוות המרפאה המטפלת ולתמיכת הצוות החינוכי.

הסיוע מותנה בגיל.הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:

א.; קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה
תלמיד הנדרש רק
לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית , תישקל זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול:

 1. מתן חמצן

 2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

 3. צנתור שלפוחית השתן

 4. הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום

 5. ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין


ב. קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי .הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד'). בשל שינויים במצב הרפואי של התלמיד חוות הדעת של הרופא המומחה צריכה להיות מעודכנת בטווח שלא יעלה על 6 חודשים מיום הגשת הבקשה.


להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:


 1. אלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי כמסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד

 2. אפילפסיה כללית - (GTC) ,אפילפסיה מיוקלונית שלא מאוזנת, כלומר יותר מ- 2 התקפים בחודש, מטרת הסיוע היא להשגחה למניעת נפילה.

 3. הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר(המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).

 4. סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.


הערה:

למען הסר ספק, הועדה אינה מזכה בסיוע במצבים של:

קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיותADL (activity of daily living) כגון: הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי .


מהלך ארגוני

הגשת הבקשות תעשה רק על ידי מורשה אחד להגשת הבקשות שנקבע מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד. ככל שיאושר סיוע, יועברו 75% מעלויות ההעסקה לרשות בה נמצא המוסד החינוכי בו לומד התלמיד .

הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את הסייע/ת הרפואית ותשלים את שכרו מתקציבה.

הועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות של הורים או של מוסדות חינוך.

יש להקפיד על מילוי מדויק של כל פרטי הבקשה .אי דיוק במילוי פרטי הבקשה עלול לעכב או למנוע תשלום.


הליך הגשת הבקשה

ב-15.5.2017 י"ט באייר תשע"ז תעלה מערכת חדשה להגשת בקשות לסיוע רפואי לשנת תשע"ח, על כן יש להמתין למועד פתיחת האתר החדש.

בנוסף למילוי הפרטים הנדרשים המסמכים:

 1. חוות דעת רפואית עדכנית [בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה] מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

 2. חוות דעת תפקודית רק במקרים של בקשה לטיפול פולשני.

רק לאחר 15.5.2017 י"ט באייר תשע"ז שתעלה מערכת חדשה להגשת בקשות לסיוע רפואי לשנת תשע"ח, על כן יש להמתין למועד פתיחת האתר החדש.


העסקה והכשרה:

הרשות המקומית אחראית על העסקת הסייעת הרפואית.


הדרכת הסייעת הרפואית תתבצע על ידי הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד שאף נדרש לאשר כי בוצעה לסייע/ת ההדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים יחודיים בחינוך הרגיל".על הרשות המקומית לוודא עם הסייע/ת הרפואית טרם ההעסקה, כי בידיו/ בידיה האישור הנדרש המעיד כי אכן קבל/ה הדרכה על ידי הגורם הרפואי המטפל בתלמיד על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות . מובהר בזה כי אין להעסיק סייע/ת שאין בידיהם אישור לעניין ההדרכה כאמור טרם תחילת ההעסקה.

אין להעסיק הורה או קרוב משפחה כסייע/ת רפואית.


על הרשות להיערך למקרים בהם הסייע/ת יעדר/תעדר  לתקופה ממושכת (חופשת לידה, מחלה ממושכת, מילואים וכד') באמצעות הצבת מ"מ .


הגדרות:

התחלת קבלת הסיוע - מגיל גן ,גיל 3 .

סיום הסיוע - ידון בכל מקרה ומקרה. סיום הסיוע  משתנה על פי המצב הרפואי והתקדמות העצמאות בטיפול ומותנה בגיל.

המסגרת החינוכית - החינוך הרגיל.

היקף הסיוע – על-פי החלטת הועדה ובהתאם למגבלות התקציב

ימים ושעות סיוע- התקציב ניתן לימי לימוד רשמיים פורמליים של משרד החינוך בהם התלמיד נמצא בפועל במוסד החינוכי, לרבות הרחבת הסיוע בהרחבת יום הלימודים על פי חוק או החלטות ממשלה, כגון: יוח"א, ציל"ה ומיל"ת ולפעילויות מטעם המוסד החינוכי(טיולים, הצגות וכו').


התקציב מועבר לרשויות המקומיות עבור 12 חודשי פעילות בשנה, ובהתאמה יש לתת את הסיוע במהלך שנת הלימודים ובחופשות בפעילות רשמית של הרשות.


ב-15.5.2017 י"ט באייר תשע"ז תעלה מערכת חדשה להגשת בקשות לסיוע רפואי לשנת תשע"ח, על כן יש להמתין למועד פתיחת האתר החדש.

בשאר ימות השנה הגישה לטופס המקוון תהיה חסומה, לא יהיה ניתן להגיש בקשות לא יתקיימו דיונים ולא יינתנו היתרים להעסקת סייעות.

למעט תלמידים המאובחנים כחולים בסוכרת נעורים לאחר המועד בו הטופס המקוון פתוח.


דיוני הועדה

הועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט על פי הקריטריונים שנקבעו ולשיקול הדעת מקצועי לעניין מצבו הרפואי של התלמיד. במידת הצורך תתייעץ הועדה עם הרופא המטפל החתום על חוות הדעת הרפואית או עם כותב חוות הדעת התפקודית.

היקף הסיוע שנקבע הוא לתלמיד אך אינו הכרח היקף הסיוע שיינתן למוסד החינוכי.

בהמשך לדיוני הוועדה וההחלטות המתקבלות בדיונים יתכנו שינויים בהקצאת שעות הזכאות ברמת המוסד החינוכי. יש מקרים בהם תקבע הוועדה, על פי שיקולים מקצועיים, כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.


החלטות הועדה

היקף הסיוע שיצוין באישור מתייחס לשעות הלימוד הפורמליות.

במסגרות בהן מתנהלות תכניות יוח"א, ציל"ה  ומיל"ת יתווספו שעות  סיוע בהתאם לסוג התכנית.

החלטות הועדה, המלצותיה והיקף הסיוע שאושר ישלחו לרשות המקומית באמצעות הדואר האלקטרוני, לפי הכתובת שתוזן בטופס הבקשה בכתובת מייל לקבלת תשובה.


ערעור

ערעור על החלטות הועדה והשלמת מידע שנדרש על ידי הוועדה יוגש רק על ידי המורשה להגשת בקשות ברשות המקומית בה לומד התלמיד. יש לגבות את הערעור בחוות דעת רפואית ו/או תפקודית עדכנית וחדשה של רופא מומחה.

המורשה להגשת הבקשות ישלח ערעוררק באמצעות הטופס המקוון, שיהיה פתוח במהלך כל השנה.


לצד הוועדה פועלת ועדת ערר אליה יועברו על ידי הוועדה ערעורים חריגים.


העברת התשלום לרשות המקומית

העברת הכספים לרשות המקומית תתבצע באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת במשרד החינוך, ובהתאם לנתונים שימסרו מהוועדה.

ההקצבה תועבר לרשות בה לומד התלמיד ועל פי סמל מוסד.

התקצוב מחושב מדי חודש לפי הפרמטרים הבאים: תקצוב שכר מלווה אישי (סייעת) לשעה, מספר שעות יומיות המאושרות למוסד הלימודים ומספר ימי הלימוד בחודש התשלום.

השינוי בהקצאות השעות למוסד החינוכי לאור דיוני הוועדה על כלל התלמידים באותו מוסד יבוא לידי ביטוי בדו"ח תשלומי מת"מ שמופק מידי חודש על ידי מנהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך, ומתפרסם באתר מית"ר נושא 502: http://hinuch.education.gov.il/mtrnet/


בקרה ודווח ביצוע

משרד החינוך ומשרד הבריאות אחראים על בקרת מתן הסיוע, אשר כולל הכשרת המלווה, יעילות התערבותו, ההתקדמות בעצמאות של התלמיד, וכמובן דיווח אירועים חריגים, לרבות פינוי לגורם מקצועי בקהילה.


יש להגיש דוח שעות הביצוע בפועל של עבודת הסייע/ת הרפואית, הכשרת המלווה ובקרה כספית על פי דרישות המשרד.

אי מילוי חובת הדיווח על פי הנחיות משרד החינוך יגרור קיזוז לאלתר של התקציב שהועבר.


בברכה,

עירית ליבנה

המפקחת על תחום הבריאות


דוגמאות למצבים רפואיים שאינם מזכים במלווה אישי, לאור זאת שאינם דורשים התערבות פולשנית ואינם מהווים סכנת חיים מידית: אי שליטה על סוגרים, אסטמה, ציסטיק פיברוזיס CF, מחלת צליאק, ליווי אחרי ניתוחים, מחלה ממארת.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/12/2018    

עדכוני rss