education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה בחינת הבגרות
ציון הבגרות של תלמיד חקלאות יורכב מ: 
 

בחינה חיצונית- בחינה אחת שתקיף את התחום והענף, תוערך על ידי מרכז הבדיקה  הארצי-מרבד.(משקלה בציון  הסופי 60%)
הערכה חלופית- תבוצע על ידי בית הספר (משקלה בציון הסופי 40%)

 

מבנה הבחינה החיצונית

 במועד קיץ תשפ"א, יתקיימו שתי בחינות בחקלאות.  נושאי המבחן יהיו בהתאם  לתוכנית המקוד בתחומי: צומח, בעלי חיים ותזונה

שאלון 46371 – בחינה בחקלאות בתחום צומח.

שאלון 46381 – בחינה בחקלאות בתחום בעלי חיים.

לרשותכם מבנה השאלונים וניקודם.

46283  -מרכיבי הערכה חלופית

1. אגרוטופ - תרגיל מחקרי, הכולל הקניית יכולת תכנון וביצוע מחקר על ידי התלמיד, בהנחיית המורה. רצוי בשיתוף פעולה עם חוקרים.

2. בחינת מעקב - בחינה על המיומנויות המעשיות, תבוצע ע"י המורה בהתאם להנחיות הפיקוח .

 

הבהרות בנושא ביצוע הערכה חלופית

חוברת המיומנויות - תחום צומח

חוברת המיומנויות - תחום בע"ח

תוכלו להיעזר במחוונים המצורפים לצורך בצוע הערכה חלופית:

מחוונים לבצוע הערכה חלופית.

יש לדווח על שני מרכיבי ההערכה החלופית  (מעקב ועבודת חקר) על גבי טופס אחד- 9588. בטופס זה ימלא בית הספר עבור כל אחד מהתלמידים, ציון אחד בלבד שהוא ממוצע ציוני שני מרכיבי ההערכה החלופית. האגרוטופ ייבדק לפי

ההנחיות הרשומות בהצעות לאגרוטופ. 

 

שליחת הצעות לאגרוטופ

מורים המלמדים בבתי הספר התיכוניים, אנא שלחו הצעות מרוכזות לאגרוטופ  בטופס - בקשה לאישור האגרוטופ, לכתובות המייל הבאות:

בעלי חיים ל:   מדריך רוני דאובר 

צומח ל:        מדריכה חגית יקונט

תזונה ל:        מדריכה רונית נאמן

ניסוח ההצעות יוגש על פי המפרט המצויין בטופס הבקשה לאישור אגרוטופ:

שם המוסד, שמות המורים המגישים, הנושאים, שאלות המחקר, שמות התלמידים המגישים כל אחת מהעבודות.

לרשותכם :הנחיות, מחוון והסברים לבצוע עבודת חקר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2021