education - חינוך לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה הוא מקצוע בין-תחומי. ייחודו של מקצוע זה במפגש הערכי והבלתי אמצעי של התלמידים עם נופי ארץ ישראל, אתריה ומורשתה. המקצוע עוסק בתולדות הארץ ובתרבות החומרית בה, בנופיה הטבעיים והאנושיים וביחסי הגומלין ביניהם. חשיבותו של המקצוע היא בהבנה מעמיקה של הידע ובפיתוח אסטרטגיות חשיבה, ובייחוד כאלו הייחודיים למקצוע, לדוגמה: שחזור, הסקת מסקנות מממצאים בשטח, וביצירת זיקה חיובית בין הלומדים לבין הארץ, נופיה ותולדותיה. ללימוד בשטח יש תפקיד מרכזי בטיפוח זיקה זו שתחזק את האהבה לארץ. במקצוע בין-תחומי המורכב ממקצועות שונים, כמו לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אין  המקצועות עומדים זה בצד זה (מקצוע רב-תחומי) אלא ארוגים זה בזה. לימוד מקצוע בין-תחומי מקנה ללומד יכולות וכישורים ייחודיים, כיוון שהנושאים נלמדים תוך כדי ניתוח וזיהוי הקשרים בין רכיבי הידע של המקצועות השונים – בדרך זאת מוקנית לתלמיד ראייה רב-מערכתית.


 מסמך התכנית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2019